# 58

wrzesień 2014

ISSN 2353-8880

pobierz PDF Wybór OFE lub ZUS. Jak wybraliśmy?

XXX Znowelizowane zasady gromadzenia środków emerytalnych dały prawo do większego decydowania o sposobie oszczędzania na emeryturę w ramach obowiązkowego systemu emerytalnego. Członkowie otwartych funduszy emerytalnych mogli od 1 kwietnia do 31 lipca po raz pierwszy zdecydować o dalszym przekazywaniu składki emerytalnej na rachunek w otartym funduszu emerytalnym.

Kto zatem mógł zdecydować o dalszych losach odprowadzanej od wynagrodzenia składki emerytalnej? Przede wszystkim były to osoby, które przystąpiły do otwartych funduszy emerytalnych. Należy jednak przypomnieć, iż niestety nie wszyscy. Mogły to być osoby, które mają więcej niż dziesięć lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Zgodnie bowiem z nowymi przepisami, składka emerytalna przestaje być przekazywana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rachunek do otwartego funduszu emerytalnego na dziesięć lat przed osiągnieciem wieku emerytalnego. W takiej sytuacji składka w całości jest przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie jest ewidencjonowana na koncie i subkoncie każdego ubezpieczonego. Warto przy tej okazji powtórzyć, iż środki zgromadzone na subkoncie podlegają takim samym zasadom podziału i dziedziczenia jak środki zgromadzone na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym.

Na dalsze przekazywanie środków do otwartego funduszu emerytalnego zdecydował się co piąty członek funduszu.

Wyboru należało dokonać poprzez wypełnienie "Oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych". Oświadczenie to można było złożyć osobiście w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także przez internet za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (pue.zus.pl), za pomocą Profilu ePUAP lub Profilu PUE.

Z danych przekazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, iż oświadczenie o dalszym przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego przekazało 2 564 072 osób. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego o rynku emerytalnym wynika, iż w dniu 31 lipca 2014 r. wszystkich członków otwartych funduszy emerytalnych było 16 673 615 osób. Według szacunków, uprawnionych do dokonania wyboru było ok. 14 mln osób, tym samym na dalsze przekazywanie środków do otwartego funduszu emerytalnego zdecydował się co piąty członek funduszu.

Następna możliwość wyboru pojawi się między kwietniem
a lipcem 2016 r. Kolejne wybory będą już dokonywane co cztery lata.

W przypadku osoby, która zdecydowała się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 12,22% podstawy składki będzie ewidencjonowane na koncie w I filarze, a 7,3% na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast w przypadku osoby, która zdecydowała się na przekazywanie składki do otwartego funduszu emerytalnego, 12,22% podstawy wymiaru składki będzie trafiało do I filaru, 4,38% na subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a 2,92% na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym.

Następna możliwość wyboru pojawi się między kwietniem a lipcem 2016 r. Kolejne wybory będą już dokonywane co cztery lata. W trakcie tych „okienek” decyzję o przystąpieniu do otwartego funduszu będą mogły podjąć także osoby, które dopiero zostały objęte ubezpieczeniem emerytalnym, ale nie zdecydowały się dotąd na przystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego.


Wydawca
Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Redakcja
Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow
Rada redakcyjna: Krystyna Krawczyk, Aleksander Daszewski
Rada programowa: członkowie Rady Ubezpieczonych
Sekretarz redakcji: Martyna Gondek

(C)2014 Rzecznik Ubezpieczonych. Wszelkie prawa zastrzeżone.