# 63

grudzień 2015

ISSN 2353-8880

pobierz PDF Kalendarium

07.08.2015 - Rzecznik Ubezpieczonych opublikował raport w sprawie skarg kierowanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w okresie I półrocza 2015 roku. Jest to kolejne opracowanie statystyk skargowych, które Rzecznik prezentuje kwartalnie, przekazując je m.in. do organu nadzoru oraz udostępniając do publicznej wiadomości.

7-8.10.2015 – Rzecznik Ubezpieczonych oraz przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wzięli udział w VII Kongresie Bancassurance pod hasłem „Bancassurance – reaktywacja” zorganizowanym przez Związek Banków Polskich.

09.10.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Ubezpieczonych wziął udział w charakterze prelegenta w konferencji mediacyjnej „Mediacje z udziałem konsumenta” zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem „Wrocławskie Centrum Mediacji”.

11.10.2015 – Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348), Rzecznik Ubezpieczonych został przekształcony w Rzecznika Finansowego.

21.10.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział oraz wygłosił referat na konferencji „Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam konsumeryzm?” zorganizowanej przez Centrum Studiów Konsumenckich Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Izbę Gospodarczą Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Stowarzyszenie Pro Motor.

29.10.2015 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział w szkoleniu „Postępowanie z dokumentacją w świetle nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach” organizowanym przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.

03.11.2015 - Rzecznik Finansowy, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazeta Ubezpieczeniowa ogłosili rozpoczęcie XV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych
i społecznych.

17.11.2015 - Rzecznik Finansowy przedstawił istotny pogląd w sprawie zapytania prawnego: Czy świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest świadczeniem głównym, czy ubocznym?, jakie złożył Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. V Ca 568/15 Sądowi Najwyższemu.

19-20.11.2015 – Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział w Kongresie Consumer Finance współorganizowanym przez Gdańską Akademię Bankową i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

26-27.11.2015 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział XII edycji Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych odbywającego się pod hasłem „Domki z kart czy polityka mieszkaniowa?” zorganizowanego przez Związek Banków Polskich.

01.12.2015 - Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział oraz przedstawili referat podczas X edycji Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych, zorganizowanego przez Polską Izbę Motoryzacji.

10.12.2015 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział i wygłosił referat na konferencji naukowej „Co dalej z frankowiczami? Aktualne problemy prawne i ekonomiczne dotyczące tzw. kredytów walutowych” zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN” działające przy Instytucie Nauk Ekonomicznych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Opracował:
Piotr Budzianowski


Wydawca
Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Redakcja
Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow
Rada redakcyjna: Krystyna Krawczyk, Aleksander Daszewski
Rada programowa: członkowie Rady Ubezpieczonych
Sekretarz redakcji: Urszula Borowiecka

(C)2015 Rzecznik Finansowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.