# 60

marzec 2015

ISSN 2353-8880

pobierz PDF Rozpatrywanie skarg indywidualnych
z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r.

Do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r. wpłynęło 15 429 pisemnych skarg zgłaszanych w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych, tj. o 6,6% mniej niż w roku poprzednim. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych nie oznacza to jednak, iż sytuacja na rynku ubezpieczeniowym uległa poprawie. Analizując pisemne skargi kierowane do Urzędu Rzecznika Ubezpieczonych w indywidualnych sprawach nadal można zaobserwować pewne nieprawidłowości występujące na rynku ubezpieczeniowym. Oznacza to, iż skala nierespektowania prawa przez część podmiotów rynku ubezpieczeniowego względem poszkodowanych jest nadal znacząca. Dodatkowo, zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, spadek liczby pisemnych skarg wynika w szczególności ze spadku liczby kolizji i wypadków drogowych oraz spadku liczby zawieranych umów ubezpieczeń autocasco, a także znacznego zmniejszenia, otrzymywanych za pośrednictwem pełnomocników, liczby skarg dotyczących odmowy przyznania przez zakład ubezpieczeń zadośćuczynienia w oparciu o art. 448 k.c. w związku z art. 23 i 24 § 1 k.c.

Łącznie w latach 1995/96-2014 do Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło 128 248 pisemnych skarg (Wykres nr 1).

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 1
Liczba skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w latach 1995/96-2014

w1

Napływały one zarówno bezpośrednio od osób ubezpieczonych, ubezpieczających, uposażonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia – 11 263 spraw (73,0%), jak też za pośrednictwem pełnomocników i innych podmiotów – 4166 spraw (27,0%) (Wykres nr 2).
W 2014 r. nastąpił wzrost o 1,4 pkt proc. w porównaniu do 2013 r. skarg przekazanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych bezpośrednio przez skarżących.

Łącznie skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych za pośrednictwem pełnomocników i innych podmiotów uległy zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o 1,4 pkt proc. Udział spraw otrzymywanych przez Biuro Rzecznika Ubezpieczonych za pośrednictwem  pełnomocników tj. podmiotów zajmujących się zarobkowo pośredniczeniem w uzyskiwaniu świadczeń od zakładów ubezpieczeń (kancelarii adwokackich i radcowskich, kancelarii odszkodowawczych oraz innych podmiotów, które świadczą usługi w tym zakresie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) uległ zmniejszeniu o 1,7 pkt proc. w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego ubiegłego roku.

W 2014 r. w porównaniu do 2013 r. nastąpił wzrost o 0,3 pkt proc. skarg przekazywanych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych za pośrednictwem innych podmiotów (powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, Kancelarii Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Sejmu i Senatu, Biur Poselskich i Senatorskich, Ministerstw, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych instytucji).

Wykres nr 2
Źródło wpływu skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r.

w1

W 2014 r. w zakresie ubezpieczeń na życie (dział I) odnotowano łącznie 3878 pisemnych skarg, co stanowiło 25,1% ogółu spraw kierowanych w tym okresie do Biura Rzecznika Ubezpieczonych. W porównaniu do roku ubiegłego udział grupy skarg odnoszącej się do problematyki ubezpieczeń na życie wzrósł o 3,7 pkt proc. (Wykres nr 3 i 4).
Natomiast skarg z zakresu problematyki pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych (dział II) w przedstawianym okresie sprawozdawczym odnotowano łącznie 11 503, co stanowiło 74,6% wszystkich spraw kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r. W stosunku do analogicznego okresu minionego roku nastąpił spadek o 3,5 pkt proc.

Tematyka skarg

Najliczniejsza grupa skarg odnosiła się do problematyki ubezpieczeń komunikacyjnych (49,2%), tj. obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. – 39,8%, ubezpieczeń autocasco – 6,7%, ubezpieczeń NNW kierowcy i pasażerów – 0,5% oraz ubezpieczeń assistance – 0,3%, Zielonej Karty – 0,1%, ubezpieczenia szyb samochodowych – 0,1%, roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeń – 0,8% oraz ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdu – 7 skarg (Tabela nr 1).

W porównaniu do roku ubiegłego udział grupy skarg odnoszącej się do problematyki ubezpieczeń komunikacyjnych uległ zmniejszeniu o 2,4 pkt proc.

W 2014 r., w stosunku do roku ubiegłego, nastąpił spadek udziału skarg odnoszących się do obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. o 2 pkt proc.

Ubezpieczenia komunikacyjne od początku istnienia Urzędu Rzecznika Ubezpieczonych stanowiły największą liczebnie grupę skarg. Pomimo spadku w stosunku do roku poprzedniego, tendencja ta występuje nadal. Tak znacząca wielkość wynika głównie z faktu, że są to i zapewne będą w przyszłości najczęściej zawierane umowy ubezpieczenia, choćby z racji obowiązku zawarcia ubezpieczeń OC p.p.m. oraz masowego charakteru pozostałych rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, NNW, assistance).

Tabela nr 1
Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r.

Tematyka skarg

Liczba

%

DZIAŁ I-Ubezpieczenia na życie

3878

25,1

Ubezpieczenia zawarte przed 1989 r. (tzw. „stary portfel”)
Ubezpieczenia zawarte po 1989 r.:

 • Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (z opcją NNW)
 • Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
 • Ubezpieczenia na życie
 • Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
 • Ubezpieczenia rentowe
 • Brak danych

18
3860

1594
1422
817
9
5
13

0,1
25,0

10,3
9,2
5,3
0,1
0,0
0,1

Dział II-Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

11 503

74,6

Ubezpieczenia komunikacyjne:

 • OC
 • AC
 • NNW kierowcy i pasażerów
 • Assistance
 • Zielona Karta
 • Ubezpieczenia szyb samochodowych
 • Ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdu
 • Regres (dot. szkód komunikacyjnych)
 • UFG (dot. likwidacji szkód)
 • UFG (kary i regres)

7587
6135
1029
75
42
16
12
7
118
83
70

49,2
39,8
6,7
0,5
0,3
0,1
0,1
0,0
0,8
0,5
0,4

Ubezpieczenia OC (pozostałe):

OC przedsiębiorcy
OC w życiu prywatnym
OC wykonywanego zawodu
OC przewoźnika

1572

1330
143
66
33

10,2

8,6
1,0
0,4
0,2

Ubezpieczenia mienia:

 • Ubezpieczenia mienia osób fizycznych
 • Ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw
 • Assistance
 • Ubezpieczenia cargo mienie w transporcie

743
597
131
9
6

4,8
3,9
0,8
0,1
0,0

Ubezpieczenia NNW:

 • Ubezpieczenia NNW
 • Ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej

392
290
102

2,6
1,9
0,7

Ubezpieczenia rolne:

 • OC rolników
 • Obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • Ubezpieczenia upraw
 • Ubezpieczenia mienia w gospodarstwach rolnych
 • Ubezpieczenia maszyn rolniczych
 • Ubezpieczenia zwierząt w gospodarstwach rolnych
 • UFG (dot. likwidacji szkód)
 • UFG (kary i regres)

283
138
106

18
11
3
2
2
3

1,8
0,9
0,7

0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

Ubezpieczenia sprzętu gospodarstwa domowego i nowo zakupionego sprzętu

268

1,7

Ubezpieczenia turystyczne:

 • Ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą
 • Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży
 • Ubezpieczenia bagażu
 • Assistance
 • Ubezpieczenia opóźnienia lotu za granicę

144
88
25
22
8
1

0,9
0,6
0,2
0,1
0,0
0,0

Ubezpieczenia kredytu i innych produktów bankowych:

 • Ubezpieczenia kredytu
 • Ubezpieczenia kart płatniczych i kont osobistych

92
87
5

0,6
0,6
0,0

Ubezpieczenia ryzyk finansowych

67

0,4

Regresy (dot. pozostałych szkód)

20

0,1

Gwarancje ubezpieczeniowe

19

0,1

Ubezpieczenia zdrowotne

10

0,1

Ubezpieczenia ochrony prawnej

9

0,1

Ubezpieczenia maszyn budowlanych

8

0,05

Ubezpieczenia dziennego pobytu szpitalnego

7

0,05

Assistance (dot. pozostałych ubezpieczeń)

4

0,0

Ubezpieczenia operacji

2

0,0

Casco statków powietrznych i morskich

2

0,0

Ubezpieczenia ryzyk budowlanych

2

0,0

Ubezpieczenia zwierząt w gospodarstwach domowych

1

0,0

Ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych

1

0,0

Brak danych

270

1,7

Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych

48

0,3

Ogółem

15 429

100

Ubezpieczający i poszkodowani w zakresie tej grupy ubezpieczeń skarżyli się przede wszystkim na:

 • całkowitą odmowę uznania roszczenia o odszkodowanie lub świadczenie;
 • odmowę uznania części roszczenia;
 • opieszałe prowadzenie postępowań likwidacyjnych, co prowadziło do nieterminowego zaspokajania roszczeń;
 • odmowę lub utrudnienia w udostępnianiu akt szkody;
 • niedostateczne informowanie o dokumentach wymaganych w związku z likwidowaną szkodą;
 • brak wyczerpujących uzasadnień dla przyjmowanych przez zakłady ubezpieczeń stanowisk, zarówno gdy dotyczyły one odmowy uznania roszczenia, jak i wysokości ustalonego odszkodowania lub świadczenia.

Podobnie jak w poprzednich latach w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, konsumenci zgłaszali również uwagi odnośnie sposobu likwidacji szkody, poprzez nieuprawnione kwalifikowanie jej jako szkody całkowitej. Wskazywali, iż ubezpieczyciele często zaniżają wartość pojazdu w stanie sprzed szkody, a zawyżają wartość wraku/pozostałości, nie udzielając jednocześnie pomocy w ich zbyciu za ustaloną przez zakład ubezpieczeń cenę. Zgłaszane problemy dotyczyły również m.in. uzyskania pełnej rekompensaty za wynajem pojazdu zastępczego, prawa osoby poszkodowanej do decydowania o wyborze części stosowanych do naprawy pojazdu, zasadności stosowania przez ubezpieczycieli amortyzacji części, problematyki wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, kosztów związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdu, żądania przedstawienia faktur źródłowych stwierdzających rodzaj i źródło nabycia części zamiennych stosowanych przy naprawie pojazdu oraz obniżania przez zakłady ubezpieczeń stawek za roboczogodziny.

Natomiast w odniesieniu do szkód na osobie najczęściej pojawiały się zarzuty dotyczące ustalania na zbyt niskim poziomie świadczeń odszkodowawczych, dochodzonych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody – w tym mieszczą się zarówno zarzuty dotyczące zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu, zbyt niskiej kwoty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zaniżenia bądź odmowy wypłaty stosownego odszkodowania w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę przyznawanego najbliższym członkom rodziny zmarłego. Poszkodowani i ich pełnomocnicy zgłaszali także skargi dotyczące odmowy uznania w całości bądź w części przez zakład ubezpieczeń kosztów poniesionych w związku z leczeniem i rehabilitacją, świadczonych poza systemem NFZ.

W 2014 r., w stosunku do roku minionego, nastąpił spadek o 1,2 pkt proc. spraw odnoszących się do ubezpieczenia autocasco.
Uwzględniając zarzuty podnoszone w całej grupie skarg ubezpieczeń komunikacyjnych, najczęściej występujące problemy odnoszące się do ubezpieczenia autocasco dotyczyły sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania, zapisów o.w.u. skutkujących całkowitą odmową wypłaty odszkodowania (uzasadnioną brakiem dokumentów bądź oryginalnych kluczyków) oraz interpretacji przepisów ubezpieczeniowych. Sprawy z tego zakresu odnosiły się także do problemów związanych z likwidacją skutków zdarzenia metodą szkody całkowitej, które często wynikały z mało starannego i profesjonalnego określenia wartości pojazdu przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i przy likwidacji szkody.

W przedstawianym okresie sprawozdawczym, w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych znacząca liczba skarg odnosiła się do składek ubezpieczeniowych – 985 skarg (6,4%) (Tabela nr 2). Udział tych skarg uległ zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o 0,3 pkt proc.
Ubezpieczający skarżyli się przede wszystkim na: występowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia OC p.p.m., wezwanie do zapłaty przez zakład ubezpieczeń składek powstałych na skutek ponownej kalkulacji, problemy z uzyskaniem zwrotu niewykorzystanej części składki za ubezpieczenie OC p.p.m. w następstwie zbycia pojazdu; wysokość składek, w tym na konstrukcję taryf składek.

W 2014 r. – w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano nieznaczny spadek o 0,1 pkt proc. skarg związanych z tzw. podwójnym ubezpieczeniem OC p.p.m. (w 2013 r. – 2,6%, w 2014 r. – 2,5%).

W badanym okresie sprawozdawczym w grupie skarg odnoszących się do problematyki ubezpieczeń komunikacyjnych, odnotowano łącznie 153 skargi dotyczące działalności UFG, co stanowiło 0,9% wszystkich spraw kierowanych w tym okresie do Rzecznika Ubezpieczonych. Łączny udział tej grupy skarg w porównaniu do 2013 r. wzrósł o 0,4 pkt proc. Przyczyną tych skarg była odmowa uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych – 83 skargi (0,5%) oraz nakładanie opłat tytułem niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. (70 skarg – 0,4%).

W 2014 r. kolejne miejsce w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych – z uwagi na liczbę spraw – zajmowały skargi dotyczące roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeń – 118 skarg (0,8%) oraz ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów – 75 skarg (0,5%).

Pozostałe wystąpienia skarżących w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczyły ubezpieczeń assistance – 42 skargi (0,3%), ubezpieczeń Zielonej Karty – 16 skarg (0,1%), ubezpieczeń szyb samochodowych – 12 skarg (0,1%) oraz ubezpieczeń kosztów naprawy pojazdu – 7 skarg (Tabela nr 1).

Drugie miejsce z uwagi na liczbę zajmowały skargi dotyczące nieprawidłowości w dziale I. W ostatnich latach odnotowano tendencję wzrostową w grupie tych skarg. W stosunku do roku ubiegłego, ich procentowy udział w ogólnej liczbie skarg uległ zwiększeniu o 3,7 pkt (Wykres nr 3 i 4).

Wykres nr 3
Podział ryzyka według działów w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w latach 2008-2014

w1

Wykres nr 4
Podział ryzyka według działów w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r.

w1

Sprawy te zostały podzielone na dwie zasadnicze grupy, za kryterium podziału przyjmując termin ich zawarcia.

Pierwsza grupa skarg odnosiła się do umów ubezpieczeń na życie nazywanych często ubezpieczeniami tzw. „starego portfela” zawartych przed 1989 r. z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń, a realizowanych następnie przez PZU Życie S.A. Skargi te dotyczyły przede wszystkim zbyt niskiej kwoty naliczonego świadczenia z tytułu zawieranych wówczas umów, tj. ubezpieczenia posagowego zaopatrzenia dzieci, bądź też umowy ubezpieczenia renty odroczonej.

W niniejszej grupie skarg w 2014 r. takich spraw odnotowano 18 (0,1%). W ostatnich latach wyraźnie zaznacza się tendencja wygasania tych skarg – w 2013 r. do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło 20 spraw odnoszących się do problematyki ubezpieczeń tzw. „starego portfela”.

Drugi rodzaj umów w zakresie skarg działu I to umowy zawarte po 1989 r. – łącznie takich spraw odnotowano 3860 (25,0%). W porównaniu do roku ubiegłego procentowy udział grupy tych skarg uległ zwiększeniu o 3,7 pkt.

Najliczniejsza grupa spraw z omawianego zakresu dotyczyła ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych będących uzupełnieniem ubezpieczeń na życie – 1594 spraw (10,3%). Procentowy ich udział wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 1,6 pkt. Wysoka pozycja w grupie skarg działu I dotyczyła ubezpieczeń na życie związanych z u.f.k. (1422 spraw, tj. 9,2%). Ich procentowy udział uległ zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego o 1,8 pkt. W tej grupie spraw odnotowano znaczny wzrost skarg oferowanych kanałem bankowym i przez pośredników finansowych produktów de facto inwestycyjnych, obarczonych znacznym stopniem ryzyka inwestycyjnego, lecz opakowanych w terminową umowę ubezpieczenia na życie – które stosunkowo często, mimo swej specyfiki sprzedaje się osobom, do których nie są adresowane. Znaczny stopień skomplikowania tego rodzaju produktów powoduje również, że konsument mniej zorientowany (na ogół starszy wiekiem), nie jest w stanie dostrzec jakiej natury produkt nabył, często lokując w ten ryzykowny sposób oszczędności życia, a następnie czuje się oszukany, gdy na skutek różnych zdarzeń losowych dochodzi do rozwiązania umowy przed terminem w niej przewidzianym, co skutkuje z reguły utratą znacznej części wpłaconych składek w postaci wysokiej – mającej charakter kary finansowej – opłaty likwidacyjnej.

Kolejne miejsce zajęły skargi dotyczące ubezpieczeń na życie (817 spraw, tj. 5,3%). Procentowy ich udział wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 0,3 pkt.

Następne miejsce w zakresie skarg dotyczących nieprawidłowości w dziale I zajmowały sprawy odnoszące się do ubezpieczeń posagowych, zaopatrzenia dzieci – 9 spraw (analogicznie jak w roku poprzednim – 0,1%) oraz ubezpieczeń rentowych – 5 spraw.
W 2014 r. w grupie ubezpieczeń w dziale I znacząca liczba skarg odnosiła się do sposobu naliczania, wymiaru i zwrotu składek ubezpieczeniowych, w tym najczęściej odmowy zwrotu całości składki bądź jej znacznej części w przypadku rezygnacji z umowy ubezpieczenia na życie z u.f.k. – wysokie opłaty likwidacyjne (1299 spraw, tj. 8,4%). Ich procentowy udział wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 1,9 pkt (Tabela nr 2).

Najczęściej podnoszonymi zarzutami pod adresem zakładów ubezpieczeń w grupie ubezpieczeń na życie były:

 • odmowa uznania roszczenia przez zakład ubezpieczeń, z uzasadnieniem, iż:
 • zdarzenie ubezpieczeniowe nie mieści się w granicach ochrony gwarantowanej umową;
 • ubezpieczony zataił lub podał niepełne informacje o stanie zdrowia przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
 • spory odnośnie wysokości świadczenia – w tym mieszczą się zarówno zarzuty dotyczące zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu, jak też zbyt niskiej kwoty przyznanego świadczenia;
 • opieszałość w prowadzonym postępowaniu odszkodowawczym, co prowadziło do nieterminowego zaspokajania roszczeń;
 • zbyt niska wysokość świadczenia wobec oczekiwań ubezpieczonego bądź całkowita odmowa wypłaty, tzw. wartości wykupu polisy, proponowana osobom wypowiadającym umowy w czasie jej trwania. Skargi te są konsekwencją rezygnacji z zawartej umowy ubezpieczenia na życie związanej z u.f.k., gdy ubezpieczony ubiega się o przewidziany w umowie wykup polisy. Wypowiadanie tych umów w czasie ich trwania wywołane jest m.in. pogorszeniem sytuacji materialnej ubezpieczonych, jak też w większości przypadków dowodzi nietrafności decyzji zawarcia części tych umów lub wystąpienia niekorzystnych zdarzeń losowych;
 • w przypadku rezygnacji z umowy ubezpieczenia na życie z u.f.k. – wysokie opłaty likwidacyjne;
 • okoliczności towarzyszące zawarciu umowy ubezpieczenia, a zwłaszcza niewłaściwa ocena produktu przez ubezpieczającego wynikająca z braku rzetelnej i obiektywnej informacji ze strony agenta;
 • dodatkowo w odniesieniu do ubezpieczeń grupowych – brak możliwości zapoznania się z o.w.u. w przypadku, gdy ubezpieczającym jest bank oraz brak oceny ryzyka przez ZU, tj. rezygnacja z wywiadu medycznego, co w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego skutkowało odmową przyjęcia odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń.

W opinii Rzecznika Ubezpieczonych poziom niezadowolenia z zawarcia niedostosowanej do potrzeb ubezpieczonego umowy ubezpieczenia na życie wynikał również z nieodpowiedniego poziomu świadomości ubezpieczających, co odzwierciedlało się m.in. w ich mało aktywnej postawie w kontaktach z osobami pośredniczącymi przy zawarciu lub przystąpieniu do umowy (np. brak czy też nikła liczba pytań o zakres ochrony, wyłączeń umowy i przedterminowe jej rozwiązanie).

Trzecie miejsce w przedstawianym okresie sprawozdawczym, z uwagi na liczbę zajmowały skargi odnoszące się do problematyki ubezpieczeń OC (10,2%), w tym m.in. OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, OC z tytułu wykonywania zawodu oraz OC w życiu prywatnym (Tabela nr 1). Łączny ich udział w ogólnej liczbie skarg w stosunku do roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 0,7 pkt proc.

W tej grupie skarg podnoszone były najczęściej zarzuty dotyczące:

 • odmowy wypłaty odszkodowania motywowanej przez zakłady ubezpieczeń brakiem ochrony ubezpieczeniowej;
 • ustalania przez zakłady ubezpieczeń nieadekwatnej do rozmiaru szkody wysokości odszkodowania/świadczenia, co zdaniem skarżących wynikało z braku staranności w określaniu zakresu szkody, a także w części przypadków – ze zbyt nisko ustalanej minimalnej sumy gwarancyjnej.

Kolejne miejsce pod względem liczby skarg zajmowały sprawy odnoszące się do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia cargo oraz assistance (4,8%) (Tabela nr 1). W tej grupie skarg nastąpił spadek o 0,7 pkt proc. w stosunku do roku ubiegłego. Podobnie jak w latach minionych problematyka skarg w tej grupie spraw dotyczyła m.in. nieprawidłowości w działaniach zakładów ubezpieczeń w odniesieniu do likwidacji szkód zalaniowych, kradzieżowych oraz ogniowych.

Przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń było najczęściej:

 • brak ochrony ubezpieczeniowej będący konsekwencją jej zakresu wynikającego z zawartej umowy wobec zdarzenia stanowiącego podstawę roszczenia;
 • niedopełnienie wymogów ustalonych w o.w.u.;
 • ustalenie przez zakład ubezpieczeń nieadekwatnej do rozmiaru szkody wysokości odszkodowania, co zdaniem skarżących wynikało z braku staranności w określaniu zakresu szkody.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym znaczna liczba skarg w tej grupie spraw dotyczyła opieszałości w prowadzonym przez zakłady ubezpieczeń postępowaniu odszkodowawczym, co prowadziło do nieterminowego zaspokajania roszczeń oraz wypłaty odszkodowania przez zakłady ubezpieczeń nieadekwatnego do rozmiaru poniesionej szkody. Zdaniem skarżących wynikało to także ze zbyt nisko ustalonej minimalnej sumy ubezpieczenia, a także ze stosowania pomniejszenia odszkodowania o wysokość proporcji odpowiadającą niedoubezpieczeniu mienia przy zawarciu umowy, co może szczególnie dziwić, gdy czynności wyceny mienia dokonuje de facto profesjonalista, jakim jest pośrednik ubezpieczeniowy.

W 2014 r. w stosunku do roku ubiegłego odnotowano nieznaczny wzrost skarg (o 0,3 pkt proc.) w zakresie ubezpieczeń NNW, w tym skarg odnoszących się do ubezpieczeń NNW młodzieży szkolnej. Łączny udział tej grupy skarg w całości spraw wyniósł 2,6% (Tabela nr 1). Przyczyną skarg były najczęściej problemy dotyczące:

 • odmowy przyznania świadczenia z powodu braku odpowiedzialności za zdarzenie – gdy zdaniem zakładu ubezpieczeń nie mieści się ono w granicach zakreślonych w umowie;
 • sporu odnośnie wysokości świadczenia – w tym mieszczą się zarówno zarzuty dotyczące zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu, jak też zbyt niskiej kwoty przyznanego świadczenia.

Dodatkowo, analizując grupę skarg NNW zawieranych na rzecz dzieci, młodzieży i studentów przez szkoły, uczelnie i placówki wychowawcze można nadal zauważyć, iż wskazują one na pewne błędy i zaniedbania występujące w okresie poprzedzającym zawarcie umowy i to zarówno po stronie ubezpieczających (pracownicy szkół, uczelni itd.), którzy na ogół decydują o wyborze konkretnego rodzaju umowy ubezpieczenia oraz zakładu ubezpieczeń bez odpowiedniej konsultacji z ubezpieczonymi, jak i po stronie pośredników ubezpieczeniowych, którzy nie zawsze potrafią doradzić odpowiedni do potrzeb ubezpieczonych zakres ochrony ubezpieczeniowej.

W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano 283 skargi (1,8%) odnoszących się do problematyki ubezpieczeń rolnych. W stosunku do roku ubiegłego odnotowano nieznaczny wzrost tych spraw – o 0,1 pkt proc. (Tabela nr 1).

Najliczniejsza grupa skarg odnosiła się do obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – 138 skarg (0,9%). Procentowy ich udział wzrósł o 0,2 pkt w stosunku do 2013 r.

Kolejne miejsce w grupie ubezpieczeń rolnych – z uwagi na liczbę spraw – zajmowały skargi dotyczące umów obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 106 spraw (0,7%). Procentowy ich udział uległ zmniejszeniu o 0,1 pkt proc. w stosunku do roku ubiegłego.

Pozostałe wystąpienia skarżących w zakresie ubezpieczeń rolnych dotyczyły: ubezpieczeń upraw – 18 skarg (0,1%) – w porównaniu do 2013 r. procentowy udział tej grupy skarg utrzymał się na tym samym poziomie; ubezpieczeń mienia w gospodarstwach rolnych – 11 skarg (0,1%), ubezpieczeń maszyn rolniczych – 3 skargi oraz ubezpieczeń zwierząt w gospodarstwach rolnych – 2 skargi.
Pozostałe 5 skarg z zakresu ubezpieczeń rolnych dotyczyły UFG, w tym odmowy uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych – 2 skargi oraz nakładania opłat tytułem niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 3 skargi.

W grupie skarg dotyczących ubezpieczeń rolnych dominowały następujące zarzuty:

 • spór co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia;
 • oddalenie roszczenia przez zakład ubezpieczeń w całości;
 • opieszałość w prowadzonym postępowaniu likwidacyjnym, co prowadziło do nieterminowego zaspokajania roszczeń.

Dodatkowo w odniesieniu do umów obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przyczyną skarg były m.in. nieprawidłowości w działaniach zakładów ubezpieczeń w odniesieniu do likwidacji szkód huraganowych, zalaniowych oraz ogniowych. W tej grupie skarg, znacząca liczba spraw dotyczyła także pomniejszenia należnego odszkodowania o stopień amortyzacji budynku liczony przez ubezpieczycieli od dnia posadowienia budynku, nie zaś tak jak stanowi ustawa – o jego faktyczne zużycie, które powinno być liczone od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń do dnia powstania szkody.

Kolejną grupę skarg stanowiły ubezpieczenia sprzętu gospodarstwa domowego i nowo zakupionego sprzętu – 268 spraw (1,7%). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost spraw z tego zakresu o 1,1 pkt proc. (Tabela nr 1).
Najczęściej podnoszone zarzuty dotyczyły odmowy uznania roszczenia przez zakład ubezpieczeń z uwagi na brak wystąpienia okoliczności objętych ochroną ubezpieczeniową (w szczególności w sytuacji, gdy zaistniałe zdarzenie nie spełniało definicji nieszczęśliwego wypadku zawartej w o.w.u.).

Pozostałe grupy skarg nie przekroczyły 1,0% ogółu spraw (Tabela nr 1).

Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.

Podobnie jak w roku minionym, zdecydowanie dominowały niżej wymienione zarzuty (Tabela nr 2):

 • oddalenie roszczenia przez zakłady ubezpieczeń – 6203 skarg (40,2%). W porównaniu do 2013 r. procentowy udział  skarg w tej grupie wzrósł o 0,8 pkt;
 • spór co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia – 4628 skarg (30,0%). Procentowy ich udział uległ zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o 0,4 pkt;
 • sposób kształtowania taryf składek oraz zawartych w nich systemów zniżek i zwyżek (bonus/malus) zarówno w ubezpieczeniach obowiązkowych jak i dobrowolnych; rozliczenia tytułem zwrotu niewykorzystanych części składek; wezwania do zapłaty przez zakład ubezpieczeń składek powstałych na skutek ponownej kalkulacji; występowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczeń obowiązkowych oraz dodatkowo w odniesieniu do umów ubezpieczeń na życie z u.f.k. w przypadku rezygnacji z umowy ubezpieczenia – wysokie opłaty likwidacyjne – łącznie 2368 skarg (15,3%). W porównaniu do 2013 r. procentowy udział skarg w tej grupie wzrósł o 1,5 pkt;
 • opieszałość w postępowaniu odszkodowawczym – 1052 skargi (6,8%). Procentowy udział w tej grupie skarg w porównaniu do roku ubiegłego uległ zmniejszeniu o 2 pkt.

Inne przyczyny skarg to m.in.:

 • brak profesjonalizmu ze strony pośredników ubezpieczeniowych;
 • brak należytej staranności w związku z prowadzonymi postępowaniami odszkodowawczymi, w tym np.:
 • utrudnianie lub odmowa w udostępnianiu akt szkody;
 • brak dobrej komunikacji na linii ubezpieczyciel – klient, np. dokonywanie oględzin szkody bez udziału poszkodowanego, jak również brak informacji o koniecznych dokumentach i dowodach wymaganych w związku z likwidowaną szkodą, których przedstawienie przez poszkodowanego ma istotne znaczenie dla ustalenia wysokości świadczenia czy też odszkodowania, co jest szczególnie widoczne w przypadku kontaktów telefonicznych (infolinie), gdzie poszkodowani sygnalizują znaczne utrudnienia w skontaktowaniu się z kompetentnym pracownikiem ubezpieczyciela;
 • brak należytego uzasadniania stanowiska zajmowanego przez zakład ubezpieczeń, udzielanie często zdawkowych, niepopartych ustaleniami faktycznymi i podstawą prawną rozstrzygnięć w sprawie odmowy przyjęcia odpowiedzialności za zgłoszone roszczenie, jak też w odniesieniu do wysokości przyznawanych świadczeń;
 • zajmowanie stanowiska przez zakład ubezpieczeń bez przeprowadzenia odpowiednich ustaleń faktycznych, bądź uniemożliwianie poszkodowanym uczestnictwa w czynnościach, w których jest to istotne dla danej sprawy. Nadto nieliczne, szczególnie w sytuacjach spornych, korzystanie z opinii zewnętrznych ekspertów, w tym często nieuprawnione (na etapie przedsądowym) przerzucanie na poszkodowanego/ubezpieczonego obowiązków dowodowych, o których mowa w art. 6 k.c.

Tabela nr 2
Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r.

Lp.

Przyczyna skargi

Liczba

%

1.

Zaniżona wartość wykupu polisy
Dział I

123

0,8

2.

Nieprawidłowe zarządzanie polisą
Dział I

25

0,2

3.

Odmowa wykupu wartości polisy
Dział I

12

0,1

4.

Opieszałość w wykupie polisy
Dział I

5

0,0

5.

Oddalenie roszczenia
Dział I
Dział II

6203
1701
4502

40,2
11,0
29,2

6.

Spór co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia
Dział I
Dział II

4628
480
4148

30,0
3,1
26,9

7.

Opieszałość w postępowaniu odszkodowawczym
Dział I
Dział II

1052
78
974

6,8
0,5
6,3

8.

Składki:
Dział I
- wysokość, zwrot, wezwanie do zapłaty, odmowa przejęcia opłacania składek
Dział II
- podwójne ubezpieczenie (dot. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych)
- wysokość, zwrot, wezwanie do zapłaty składki (dot. ubezpieczeń komunikacyjnych)
- wysokość, zwrot, wezwanie do zapłaty składki (dot. pozostałych ubezpieczeń)

2368
1299

1069
387
598
84

15,3
8,4

6,9
2,5
3,9
0,5

9.

Odmowa kontynuacji ubezpieczenia
Dział I
Dział II

67
20
47

0,4
0,1
0,3

10.

Interpretacja przepisów ubezpieczeniowych
Dział I
Dział II

119
37
81

0,8
0,2
0,5

11.

Procedury stosowane przez zakład ubezpieczeń
Dział I
Dział II

287
36
251

1,9
0,2
1,6

12.

Odmowa wglądu w akta
Dział I
Dział II

174
22
152

1,1
0,1
1,0

13.

Zmiana o.w.u. w trakcie trwania umowy
Dział I
Dział II

11
10
1

0,1
0,1
0,0

14.

Zmiana sumy ubezpieczenia
Dział I
Dział II

6
5
1

0,0
0,0
0,0

15.

Brak wyraźnej przyczyny skargi
Dział I
Dział II

47
15
32

0,3
0,1
0,2

16.

Inne przyczyny skargi
Dział I
Dział II

48
10
38

0,3
0,1
0,2

17.

Odmowa anulowania, zmniejszenia lub rozłożenia na raty kar i należności regresowych
Dział II

206

1,3

18.

Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych

48

0,3

19.

Ogółem

15 429

100

Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i wyniki interwencji

Jak przedstawiono na Wykresie nr 5 w zdecydowanej większości spraw – 13 624 (88,3%) Rzecznik Ubezpieczonych podjął interwencję. Procentowy ich udział w ogólnej liczbie skarg wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 1 pkt.

Badanie tej wielkości w czasie ubiegłego 19-lecia wskazuje, że nie spadła ona nigdy poniżej 70%. Pewne jej wahania w poszczególnych latach wynikały z faktu, że każda skarga badana jest indywidualnie przed podjęciem decyzji o wyborze adekwatnego do potrzeb konsumenta trybu działania Rzecznika Ubezpieczonych.

Podjęcie interwencji w danej sprawie (najczęściej wobec zakładu ubezpieczeń) miało miejsce wówczas, gdy z posiadanego materiału wynikało, iż mogło dojść do naruszenia prawa lub interesu ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Nie oznacza to, że po zakończeniu postępowania w danej sprawie ocena ta zawsze potwierdzała się. Brak całości dokumentacji sprawy i opieranie się w zasadzie tylko na materiałach i wyjaśnieniach przesłanych przez skarżącego powodowało w pewnych przypadkach, że po wyjaśnieniach zakładu ubezpieczeń bądź UFG, Rzecznik Ubezpieczonych zmieniał swoje pierwotne przypuszczenia.

Zakład ubezpieczeń odnosząc się do interwencji Rzecznika Ubezpieczonych bądź uznawał jej zasadność, bądź też podtrzymywał dotychczas zajęte stanowisko, uzupełniając je zazwyczaj dodatkowymi wyjaśnieniami. Kolejno, eksperci Biura Rzecznika Ubezpieczonych poddawali sprawę powtórnej ocenie, od której zależały dalsze kroki postępowania. W przypadku uznania potrzeby dalszej zasadności interwencji, kontynuowano ją. Zakres i częstotliwość wymiany stanowisk i argumentów oraz, co za tym idzie, czas załatwiania skargi, różnił się więc w konkretnych przypadkach. Z każdym okresem sprawozdawczym, zwiększa się liczba ponownych wystąpień Rzecznika Ubezpieczonych do zakładów ubezpieczeń. Wpływ na to ma również znaczny stopień trudności skarg i ich wielowątkowość wymagające dogłębnej, wieloetapowej interwencji.

W wyjątkowych sytuacjach Rzecznik Ubezpieczonych podejmował interwencję wnosząc o uwzględnienie i zastosowanie trybu wyjątkowego (tzw. kulancji ubezpieczeniowej), mimo istnienia przesłanek negatywnych dla skarżącego.

Rzecznik Ubezpieczonych uznawał sprawę za zakończoną, gdy:

 • zakład ubezpieczeń uznał zasadność interwencji i zmienił swoje stanowisko w całości lub części;
 • skarżący zawarł ugodę z zakładem ubezpieczeń;
 • skarżący wystąpił na drogę sądową;
 • skarżący wycofał skargę;
 • zakład ubezpieczeń ostatecznie podtrzymał dotychczasowe stanowisko;
 • w świetle kolejnych wyjaśnień i po analizie sprawy uznał, iż prawa i interes ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia nie został naruszony.

W każdym przypadku skarżący otrzymywał wyjaśnienie stanu prawnego na podstawie którego Rzecznik Ubezpieczonych dokonał analizy zasadności złożonej skargi. W przypadku nieuwzględnienia skargi, skarżący był informowany o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej ze wskazaniem na możliwość zwolnienia od kosztów sądowych oraz o okolicznościach, które musiałby udowodnić w takim postępowaniu, aby mieć szansę na korzystne dla siebie jej rozstrzygnięcie. Rzecznik Ubezpieczonych wskazywał, iż ciężar udowodnienia faktów spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Oznacza to, że w toku procesu – chcąc uzyskać korzystne dla siebie orzeczenie sądu – należy wykazać za pomocą niebudzących wątpliwości dowodów zasadność zgłoszonych żądań oraz podniesionych wobec zakładu ubezpieczeń zarzutów. W sytuacjach, gdy Biuro Rzecznika Ubezpieczonych dysponowało orzecznictwem sądowym w analogicznym dla sprawy stanie faktycznym i prawnym, przekazywało je skarżącemu.

W sprawach, gdzie zakład ubezpieczeń podtrzymał swoje stanowisko, natomiast Rzecznik Ubezpieczonych uważał, iż jest ono niezasadne, a spór dotyczył oceny stanu faktycznego, Rzecznik Ubezpieczonych wskazywał na możliwość zasięgnięcia opinii niezależnego rzeczoznawcy w szkodach majątkowych oraz w szkodach osobowych opinii medycznej, jeszcze przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Rzecznik Ubezpieczonych informował także, iż opinia taka może być następnie wykorzystana w sporze sądowym, ale będzie mieć wtedy wyłącznie charakter tzw. dokumentu prywatnego, co oznacza, że sąd może, ale nie musi brać pod uwagę zawartych w niej wniosków i np. zasięgnąć w toku procesu opinii innego biegłego, wpisanego na listę biegłych sądowych.

Dodatkowo, w uzasadnionych sprawach, w szczególności, gdy spór dotyczył oceny stanu prawnego, Rzecznik Ubezpieczonych informował skarżącego, iż w przypadku wytoczenia powództwa cywilnego przeciwko ubezpieczycielowi może udzielić dalszej pomocy poprzez przedstawienie sądowi oświadczenia zawierającego istotny pogląd w sprawie.

Wykres nr 5
Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r.

w1

Rzecznik Ubezpieczonych nie podjął interwencji w 1535 przypadkach, co stanowiło 9,9% spraw (Wykres nr 5). Procentowy ich udział w ogólnej liczbie skarg uległ zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o 0,6 pkt. Główną przyczyną niepodjęcia interwencji – podobnie jak w roku ubiegłym – było kierowanie spraw do Rzecznika Ubezpieczonych, jako drugiego bądź kolejnego adresata, jedynie „do wiadomości”. Stanowiły one 4,6% wszystkich spraw, a ich procentowy udział uległ zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o 1,3 pkt. Ich autorzy wyraźnie zaznaczali, iż chodzi im jedynie o zapoznanie Rzecznika Ubezpieczonych z daną sprawą. Materiał zawarty w takich skargach był wykorzystywany odpowiednio na pozostałych płaszczyznach działalności Urzędu Rzecznika Ubezpieczonych.

Nie podejmowano także interwencji w sprawach, w których autorzy wystąpień zwracali się do Rzecznika Ubezpieczonych o udzielenie określonych wyjaśnień oraz w sprawach, w odniesieniu do których stwierdzono, iż analiza posiadanych dokumentów nie wskazuje na stwierdzenie naruszenia prawa bądź interesów ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia. Do tej grupy spraw zaliczone zostały przypadki, w których toczą się postępowania przed sądem albo zapadły już wyroki sądowe, lub zawarto ugodę z zakładem ubezpieczeń, która zawierała zrzeczenie się przez skarżącego dalszych roszczeń. W nielicznych sprawach brak podjęcia interwencji wynikał również z przedawnienia się roszczeń. Sprawy te, z uwagi na liczbę skarg zajmowały drugie miejsce w omawianej grupie (2,6%), a ich procentowy udział w niniejszej grupie skarg wzrósł w stosunku do roku ubiegłego o 0,5 pkt.

Pewna grupa spraw wymagała uzupełnienia w zakresie opisu stanu faktycznego, bez którego dalsze jej badanie było niemożliwe. Mimo stosownych wskazówek przekazanych skarżącemu nie zawsze udawało się dane te pozyskać, co również skutkowało wstrzymaniem się od interwencji. Sprawy te stanowiły 2,2% wszystkich skarg w przedstawianej grupie, a ich procentowy udział wzrósł o 0,4 pkt w stosunku do roku ubiegłego.

W nielicznej grupie skarg przyczyną niepodjęcia przez Rzecznika Ubezpieczonych czynności interwencyjnych było wycofanie skargi przez skarżącego bądź brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych. Sprawy te stanowiły łącznie 0,5% ogółu skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r., a ich procentowy udział uległ zmniejszeniu o 0,2 pkt w stosunku do roku minionego.

Wobec 1,7% skarg skierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r., nie dokonano jeszcze ostatecznej oceny w postępowaniu wewnętrznym. Dopiero jego zakończenie pozwoli na podjęcie decyzji w sprawie dalszego postępowania.
W wyniku interwencji Rzecznika Ubezpieczonych łącznie w odniesieniu do 3008 skarg (28,3%) nastąpiła zmiana stanowiska na korzyść skarżącego, w tym w drodze wyjątku wobec 98 spraw (0,9%) (Wykres nr 6). Tym samym skuteczność interwencji (efektywność) Rzecznika Ubezpieczonych uległa zmniejszeniu o 5,3 pkt proc. w stosunku do roku ubiegłego.
W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych wpływ na to miały w szczególności następujące przyczyny:

 • zaostrzenie polityki finansowej niektórych podmiotów rynku ubezpieczeniowego, przekładającej się między innymi na maksymalne ograniczanie wysokości odszkodowań i świadczeń poprzez permanentne nierespektowanie obowiązujących przepisów prawa ubezpieczeniowego oraz ugruntowanej linii orzecznictwa;
 • wzrost liczby skarg, w których przedmiotem sporu jest w szczególności ocena stanu faktycznego, ustalonego przez zakład ubezpieczeń w postępowaniu odszkodowawczym, którego możliwości oceny nie posiada Rzecznik Ubezpieczonych;
 • znaczny wzrost liczby skarg z zakresu ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych będących uzupełnieniem ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń na życie z u.f.k., gdzie oferowana konsumentom ochrona ubezpieczeniowa jest zazwyczaj iluzoryczna.

Wykres nr 6
Wynik interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń
gospodarczych zakończonych w 2014 r.

w1

Dokonując oceny wyniku interwencji Rzecznika Ubezpieczonych (najczęściej wobec ubezpieczycieli), pomimo spadku w stosunku do roku ubiegłego, należy stwierdzić, iż jest on nadal wysoki. Szczególnie w sytuacji, gdy interwencje Rzecznika Ubezpieczonych (nie posiadającego uprawnień władczych) w zakładach ubezpieczeń mają zasadniczo charakter mediacyjny oraz, że Rzecznik Ubezpieczonych nie prowadzi odrębnego badania stanu faktycznego. Wynik ten świadczy jednak o zasadności podejmowanych działań, które w znacznej mierze pozwalają wyeliminować nieprawidłowości powstałe w toku likwidacji szkody.

Nie bez znaczenia dla skarżących jest również fakt, iż postępowanie skargowe, często dotyczące znacznych kwot, jest bezpłatne, a jednocześnie prowadzone przez działający profesjonalnie i obiektywnie reprezentujący interesy konsumenta Urząd Rzecznika Ubezpieczonych. Należy zaznaczyć, że postępowanie skargowe jest również korzystne dla zakładów ubezpieczeń, gdyż w wielu przypadkach pozwala na szybkie zakończenie sporu wynikającego z błędów własnych pracowników lub pośredników ubezpieczeniowych, zapobiegając wytoczeniu powództwa na drodze sądowej. Dodatkowo ubezpieczyciele, analizując informacje o nieprawidłowościach sygnalizowanych w skargach konsumentów mają możliwość wprowadzenia niezbędnych zmian wewnętrznych, np. w procedurach likwidacyjnych w organizacji pracy poszczególnych działów, jak i prawidłowym zarządzaniem zasobami ludzkimi, szczególnie w procesach likwidacji szkód.

Liczba skarg kierowanych na poszczególne zakłady ubezpieczeń

Od dziesięciu lat sprawozdanie roczne Rzecznika Ubezpieczonych udostępniane publicznie, zawiera informacje o liczbie skarg napływających na poszczególne zakłady ubezpieczeń oraz oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce (dział I – Tabela nr 3 oraz dział II – Tabela nr 4). Informacje te uzupełniono danymi o udziale w rynku każdego z wymienionych podmiotów, za podstawę przyjmując zebraną składkę brutto, jak również podano w ilu sprawach nastąpiła interwencja Rzecznika Ubezpieczonych w poszczególnym zakładzie ubezpieczeń oraz jaki był jej wynik.

Uprzednio informacje dotyczące liczby skarg na poszczególne zakłady ubezpieczeń przekazywane były dotychczas jedynie KNUiFE – obecnie KNF – w ramach zawartego w grudniu 2002 r. Porozumienia. Istniało bowiem szereg wątpliwości wobec upubliczniania tych danych, które miały swe źródło w rozbieżnościach interpretacyjnych zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Opinia Ministra Finansów, o wydanie której Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się uzyskując przyzwolenie na publikację tych danych w grudniu 2005 r. wątpliwości te usunęła. Spełniono tym samym oczekiwania konsumentów rynku ubezpieczeniowego i mediów na coraz szerszą informację o poszczególnych podmiotach rynku ubezpieczeń. Wydaje się, że informacje te mogą dla wielu uczestników tego rynku stanowić uzupełnienie katalogu uwarunkowań uwzględnianych przy podejmowaniu decyzji o wyborze produktu ubezpieczeniowego, jak i zakładu ubezpieczeń.

Tabela nr 3
Liczba skarg na poszczególne zakłady ubezpieczeń działu I
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r.

Lp.

Zakłady ubezpieczeń
dział I

Liczba
skarg

% ogólnej liczby skarg z zakresu działu I

Udział zakładu ubezpieczeń
w rynku
działu I (%)
(stan na 30.09.2014 r.)*

Podjęcie interwencji

Wynik interwencji w sprawach zakończonych

Uznanie zasadności skargi

Uznanie w drodze wyjątku

Wynik negatywny

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

1.

AEGON TU na Życie S.A.

71

1,831

3,503

53

74,648

14

32,558

-

-

29

67,442

2.

TU Allianz Życie Polska S.A.

227

5,854

2,630

207

91,189

37

22,699

4

2,454

122

74,847

3.

AVIVA TU na Życie S.A.

78

2,011

6,825

71

91,026

4

7,143

-

-

52

92,857

4.

AXA ŻYCIE TU S.A.

145

3,739

4,156

135

93,103

15

16,484

1

1,099

75

82,418

5.

BENEFIA TU na Życie S.A. VIG
(W dniu 01.10.2014 r. spółka została przejęta przez Compensa TU na Życie S.A. VIG)

24

0,619

-

24

100,000

6

27,273

-

-

16

72,727

6.

BZ WBK-AVIVA TU na Życie S.A.

4

0,103

1,425

4

100,000

1

25,000

-

-

3

75,000

7.

TU na Życie Cardif Polska S.A.

29

0,748

1,001

25

86,207

4

18,182

-

-

18

81,818

8.

Compensa TU na Życie S.A. VIG
(W dniu 01.10.2014 r. nastąpiło połączenie BENEFIA TU na Życie S.A. VIG z Compensa TU na Życie S.A. VIG. Z dniem połączenia spółka funkcjonuje pod nazwą Compensa TU na Życie S.A. VIG)

88

2,269

6,202

81

92,045

21

36,207

-

-

37

63,793

9.

WTUŻiR Concordia Capital S.A.

12

0,309

0,199

9

75,000

-

-

-

-

9

100,000

10.

STU na Życie Ergo Hestia S.A.

102

2,630

5,564

91

89,216

11

14,474

-

-

65

85,526

11.

TU na Życie Europa S.A.

366

9,438

3,670

323

88,251

59

22,692

5

1,923

196

75,385

12.

Generali Życie TU S.A.

190

4,899

3,196

167

87,895

12

10,000

-

-

108

90,000

13.

ING TU na Życie S.A.

75

1,934

5,231

65

86,667

14

28,571

-

-

35

71,429

14.

TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.

3

0,077

0,034

2

66,667

2

100,000

-

-

-

-

15.

MACIF Życie TUW

1

0,026

0,060

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

METLIFE TUnŻiR S.A. (poprzednia nazwa PAPTUnŻiR Amplico Life S.A.)

88

2,269

7,307

80

90,909

14

22,222

-

-

49

77,778

17.

Open Life TU Życie S.A.

475

12,249

8,117

438

92,211

106

30,199

-

-

245

69,801

18.

PKO ŻYCIE TU S.A. (poprzednia nazwa Nordea Polska TU na Życie S.A.)

80

2,063

2,735

71

88,750

12

22,222

-

-

42

77,778

19.

Polisa-Życie TU S.A.VIG

67

1,728

0,828

63

94,030

3

6,977

-

-

40

93,023

20.

PRAMERICA Życie TUiR S.A.

9

0,232

0,708

6

66,667

1

25,000

-

-

3

75,000

21.

PZU Życie S.A.
- Ubezpieczenia zawarte przed 1989 r. (tzw. „stary portfel”),
- Ubezpieczenia na życie zawarte po 1989 r.

1386
18

1368

35,740
0,464

35,276

29,122

1228
16

1212

88,600
1,154

87,446

109
1

108

11,295
0,104

11,191

26
1

25

2,694
0,104

2,590

830
11

819

86,010
1,140

84,870

22.

TUW Rejent-Life

1

0,026

0,050

1

100,000

-

-

-

-

1

100,000

23.

Signal Iduna Życie Polska TU S.A.

11

0,284

0,186

11

100,000

1

14,286

-

-

6

85,714

24.

Skandia Życie TU S.A. VIG

75

1,934

1,546

65

86,667

3

8,571

-

-

32

91,429

25.

TU SKOK Życie S.A.

19

0,490

0,336

13

68,421

3

27,273

-

-

8

72,727

26.

UNIQA TU na Życie S.A.

33

0,851

0,821

32

96,970

10

43,478

-

-

13

56,522

27.

TUnŻ WARTA S.A.

139

3,584

4,550

120

86,331

35

38,889

7

7,778

48

53,333

28.

Oddziały zagranicznych ZU w Polsce:

 • SOGECAP S.A. Oddział w Polsce,
 • CALI Europe S.A. Oddział w Polsce

14

 

12
2

0,361

 

0,309
0,052

-

 

-
-

12

 

10
2

85,714

 

83,333
100,000

-

 

-
-

-

 

-
-

-

 

-
-

-

 

-
-

10

 

9
1

100,000

 

100,000
100,000

29.

Zagraniczne ZU

47

1,212

-

42

89,362

6

18,750

1

3,125

25

78,125

* Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale I, za: Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 3/2014, www.knf.gov.pl.

Tabela nr 4
Liczba skarg na poszczególne zakłady ubezpieczeń działu II
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w 2014 r.

Lp.

Zakłady ubezpieczeń
dział II

Liczba
skarg

% ogólnej liczby skarg z zakresu działu II

Udział zakładu ubezpieczeń
w rynku
działu II (%)
(stan na
30.09.2014 r.)*

Podjęcie interwencji

Wynik interwencji w sprawach zakończonych

Liczba skarg (ogółem)

Liczba skarg (ubezpieczenia komunikacyjne)

Uznanie zasadności
skargi

Uznanie w drodze
wyjątku

Wynik negatywny

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

1.

TUiR Allianz Polska S.A.

480

323

4,173

6,764

431

89,792

85

24,638

3

0,870

257

74,493

2.

AVIVA TU Ogólnych S.A.

122

97

1,061

1,295

113

92,623

35

40,230

1

1,149

51

58,621

3.

AXA TUiR S.A.

39

4

0,339

0,984

31

79,487

8

36,364

1

4,545

13

59,091

4.

BENEFIA TU S.A. VIG

123

116

1,069

0,912

111

90,244

40

44,444

1

1,111

49

54,444

5.

BRE UBEZPIECZENIA TUiR S.A.

113

99

0,982

0,874

97

85,841

31

34,831

2

2,247

56

62,921

6.

BZ WBK-AVIVA TU Ogólnych S.A.

35

-

0,304

0,872

29

82,857

5

21,739

-

-

18

78,261

7.

TU Compensa S.A. VIG

447

264

3,886

4,188

404

90,380

155

47,546

1

0,307

170

52,147

8.

D.A.S. TU Ochrony Prawnej S.A.

6

-

0,052

0,070

6

100,000

-

-

1

16,667

5

83,333

9.

STU Ergo Hestia S.A.
(W dniu 31.10.2014 r. nastąpiło połączenie STU Ergo Hestia S.A. z MTU Moje TU S.A. Z dniem połączenia spółka funkcjonuje pod nazwą STU Ergo Hestia S.A.)

954

605

8,293

10,720

848

88,889

172

28,524

1

0,166

430

71,310

10.

TU Euler Hermes S.A.

4

-

0,035

1,233

2

50,000

-

-

-

-

2

100,000

11.

TU Europa S.A.

108

8

0,939

3,109

92

85,185

14

35,897

1

2,564

24

61,538

12.

Generali TU S.A.

659

456

5,729

3,418

605

91,806

166

34,728

2

0,418

310

64,854

13.

Gothaer TU S.A.

307

218

2,669

2,147

269

87,622

63

31,818

-

-

135

68,182

14.

TU INTER Polska S.A.

35

-

0,304

0,419

32

91,429

5

20,000

-

-

20

80,000

15.

TU INTERRISK S.A. VIG

789

350

6,859

4,057

703

89,100

150

26,882

1

0,179

407

72,939

16.

KUKE S.A.

-

-

-

0,179

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Link 4 TU S.A.

241

223

2,095

1,610

206

85,477

47

26,404

2

1,124

129

72,472

18.

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
(W dniu 31.10.2014 r. spółka została przejęta przez STU Ergo Hestia S.A.)

356

340

3,095

2,267

327

91,854

79

26,689

2

0,676

215

72,635

19.

TUiR Partner S.A.

1

-

0,009

0,012

1

100,000

-

-

-

-

-

-

20.

PZU S.A.

2747

1818

23,881

31,430

2462

89,625

484

24,910

12

0,618

1447

74,472

21.

Signal Iduna Polska TU S.A.

46

-

0,400

0,203

44

95,652

6

22,222

-

-

21

77,778

22.

UNIQA TU S.A.

444

214

3,860

4,178

406

91,441

103

31,498

2

0,612

222

67,890

23.

TUiR WARTA S.A.

1287

824

11,188

13,280

1151

89,433

335

36,492

4

0,436

579

63,072

24.

TU ZDROWIE S.A.

7

-

0,061

0,103

7

100,000

1

16,667

-

-

5

83,333

25.

Concordia Polska TUW

49

23

0,426

0,865

42

85,714

10

28,571

-

-

25

71,429

26.

TUW Cuprum

2

-

0,017

0,360

2

100,000

-

-

-

-

2

100,000

27.

Pocztowe TUW

54

43

0,469

0,302

48

88,889

9

22,500

-

-

31

77,500

28.

TUW SKOK

64

-

0,556

0,529

50

78,125

3

7,500

-

-

37

92,500

29.

TUW TUW

263

173

2,286

1,762

228

86,692

63

33,333

5

2,646

121

64,021

30.

TUZ TUW

187

96

1,626

1,130

160

85,561

32

26,016

-

-

91

73,984

31.

Oddziały zagranicznych ZU w Polsce:

 • Ceska Pojistovna S.A. Oddział w Polsce (PROAMA)
 • Avanssur S.A. Oddział w Polsce (AXA Direct)
 • Liberty Seguros Oddział w Polsce (Liberty Ubezpieczenia)
 • AIG Europe Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce
 • Europaische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce
 • AGA International S.A. Oddział w Polsce
 • Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
 • ACE European Group Ltd Sp.z o.o. Oddział w Polsce
 • Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce
 • BTA Insurance Company SE Oddzial w Polsce
 • AEGON Ubezpieczenia Majątkowe, Oddział Zakładu Hungary Composite Insurance Ltd Oddział w Polsce

1139

 

513

350

173

29

17

17

16

11

6

4

3

1010

 

492

339

166

6

-

-

2

-

1

4

-

9,902

 

4,460

3,043

1,504

0,252

0,148

0,148

0,139

0,095

0,052

0,035

0,026

-

1029

 

469

315

159

26

16

15

12

7

5

2

3

90,342

 

91,423

90,000

91,908

89,655

94,118

88,235

75,000

63,636

83,333

50,000

100,000

248

 

68

108

57

4

3

3

1

2

2

-

-

33,110

 

23,611

40,755

41,606

23,529

23,077

33,333

10,000

50,000

100,000

-

-

9

 

1

5

2

-

-

1

-

-

-

-

-

1,202

 

0,347

1,887

1,460

-

-

11,111

-

-

-

-

-

492

 

219

152

78

13

10

5

9

2

-

2

2

65,688

 

76,042

57,358

56,934

76,471

76,923

55,556

90,000

50,000

-

100,000

100,000

32.

Zagraniczne ZU

80

21

0,695

-

65

81,250

16

38,095

3

7,143

23

54,762

33.

Reprezentanci ds. roszczeń na terenie Polski niebędący ZU

83

83

0,722

-

71

85,542

10

17,241

-

-

48

82,759

 

* Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale II, za: Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 3/2014, www.knf.gov.pl.

Przestrzega się jednak przed jednostronnym i zbyt uproszczonym korzystaniem z tej statystyki, która odnosi się tylko do pewnego, aczkolwiek ważnego aspektu działalności zakładów ubezpieczeń i może stanowić jedynie element jego szerszej oceny. Kierując się treścią powszechnie zgłaszanych uwag i opinii wobec dotychczas publikowanych danych, Rzecznik Ubezpieczonych w 2010 r. zainicjował działania nad rozszerzeniem zakresu zbieranych informacji o funkcjonowaniu podmiotów działających na polskim rynku ubezpieczeniowym. W tym celu, Rzecznik Ubezpieczonych w 2014 r. ponownie wystąpił do zakładów ubezpieczeń oraz oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce z wnioskiem o udostępnianie dodatkowych informacji o prowadzonej przez te podmioty rynku ubezpieczeniowego działalności ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem jakości postępowań likwidacyjnych.

W odpowiedzi odnotowano wpływ danych dotyczących 26 podmiotów: w dziale I – AVIVA TU na Życie S.A., TU na Życie Compensa S.A. VIG, WTUŻiR Concordia Capital S.A., Polisa-Życie TU S.A. VIG, PRAMERICA Życie TUiR S.A., Skandia Życie TU S.A. VIG, TUW Rejent-Life oraz w odniesieniu do działalności oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce – CALI Europe S.A. Oddział w Polsce, Society of Lloyd’s Oddział w Polsce oraz SOGECAP S.A. Oddział w Polsce (Tabela nr 5 i 6); w dziale II – AVIVA TU Ogólnych S.A., Benefia TU S.A. VIG, Compensa TU S.A. VIG, D.A.S. TU Ochrony Prawnej S.A., TU Euler Hermes S.A., TU INTERRISK S.A. VIG, TU ZDROWIE S.A., Concordia Polska TUW, TUW Cuprum, TUZ TUW oraz w odniesieniu do działalności oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce – AIG Europe Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Avanssur S.A. Oddział w Polsce, BTA Insurance Company SE Oddział w Polsce, Ceska Pojistovna S.A. Oddział w Polsce, Society of Lloyd’s Oddział w Polsce, SOGECAP Risques Divers S.A. Oddział w Polsce (Tabela nr 7 i 8).

Analizując liczbę podmiotów, które udostępniły Rzecznikowi Ubezpieczonych dodatkowe informacje w zakresie prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem jakości postępowań likwidacyjnych oraz mając świadomość, że nie u wszystkich zakładów ubezpieczeń propozycja ta znajdzie uznanie, należy stwierdzić, iż liczba ta z roku na rok wykazuje tendencję wzrostową. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 9 podmiotów, które przekazały do Biura Rzecznika Ubezpieczonych dane, o udostępnienie których Rzecznik Ubezpieczonych występował

Wykres nr 7
Liczba podmiotów, które udostępniły Rzecznikowi Ubezpieczonych dodatkowe informacje w zakresie prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem jakości postępowań likwidacyjnych
w latach 2010 - 2014

w1

Niestety pozostałe zakłady ubezpieczeń i oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce nie dostrzegają potrzeby prezentowania dodatkowych danych, głównie tych obrazujących sposób obsługi konsumentów. Jednak zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych nawet odmowa ujawniania danych o swojej działalności stanowi również pewną informację dla konsumentów o danym ubezpieczycielu. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych ograniczona liczba zakładów ubezpieczeń, które udostępniły informacje ze swojej działalności wynika także z negatywnej rekomendacji ujawniania danych ze strony Polskiej Izby Ubezpieczeń, która zaleciła swoim członkom nieprzekazywanie ich do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w proponowanym zakresie i formie, do czasu systemowego uregulowania kwestii skarg konsumenckich.
W odpowiedzi na korespondencję Rzecznika Ubezpieczonych, do Urzędu kierowane były również pisma z poszczególnych zakładów ubezpieczeń uzasadniające odmowę upublicznienia danych o które Rzecznik występował.

Rzecznik Ubezpieczonych wyraża jednak nadzieję, że jest to wyłącznie kwestia czasu kiedy standardem będzie publikowanie licznych i oczekiwanych przez konsumentów danych o podmiotach rynku finansowego, na wzór zachowań zakładów ubezpieczeń z innych krajów. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych transparentność i jawność w ramach prowadzonej działalności jest wyjątkowo istotna dla poprawy potrzebnej konkurencyjności jakościowej. W opinii Rzecznika Ubezpieczonych należy stworzyć mechanizmy zdrowej konkurencyjności między zakładami ubezpieczeń, które powinny skupiać się w swojej działalności na konkurowaniu nie ceną a jakością świadczonych usług. W tym celu potrzebny jest powszechny dostęp do danych z prowadzonych postępowań likwidacyjnych. Zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych przedstawiane na bieżąco opinii publicznej informacje o prowadzonych postępowaniach reklamacyjnych, sposobie rozpatrywania skarg i odwołań, liczbie procesów sądowych wzmacniałyby siłą rzeczy dążenia graczy do większej staranności w likwidacji szkód. Dodatkowo, na podstawie tych danych powstawałyby różnego rodzaju rankingi, analizy ukazujące, które zakłady ubezpieczeń stawiają na jakość prowadzonej działalności. Oczywiście przekładałoby się to na dokonywane wybory przez konsumentów, niezależnych pośredników ubezpieczeniowych budując zdrową konkurencyjność na rynku.

Rzecznik Ubezpieczonych ma nadzieję, iż niebawem takie rozwiązanie mające na celu poprawę konkurencyjności jakościowej znajdzie podstawy w przepisach powszechnego prawa.

Jak zostało wspomniane, w 2014 r. do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło łącznie 3878 skarg odnoszących się do nieprawidłowości w dziale I, co stanowiło 25,1% wszystkich spraw (Wykres nr 3 i 4). W porównaniu do ubiegłego roku, w którym wpłynęło 3537 skarg (21,4%), nastąpił wzrost o 3,7 pkt proc.

Na funkcjonowanie określonych zakładów ubezpieczeń działu I z siedzibą w Polsce odnotowano 3798 wystąpień; w 47 przypadkach sprawy odnosiły się do funkcjonowania zagranicznych podmiotów; w 19 sprawach brak było wskazania nazwy zakładu ubezpieczeń na życie, którego dotyczyła skarga oraz 14 spraw dotyczyło oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce (Tabela nr 3).
Zestawienie danych odnoszących się do liczby skarg na poszczególne zakłady ubezpieczeń działu I, tj. prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń na życie dotyczyło 27 zakładów ubezpieczeń (w zestawieniu statystycznym nie uwzględniono oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce oraz zagranicznych zakładów ubezpieczeń z uwagi na brak danych w zakresie ich udziału w rynku mierzonego składką przypisaną brutto). Stosując wobec każdego podmiotu porównanie jego procentowego udziału w rynku do procentowego udziału w ogólnej liczbie skarg widoczne jest, że 14 z nich odnotowało pozytywny wynik, polegający na mniejszym udziale w skargach aniżeli udział w rynku. W przypadku pozostałych 12 podmiotów wynik ten był odwrotny. W 1 przypadku, z uwagi na brak możliwości określenia udziału zakładu ubezpieczeń w rynku, ocena ta nie była możliwa (BENEFIA TU na Życie S.A. VIG – w dniu 01.10.2014 r. spółka została przejęta przez Compensa TU na Życie S.A. VIG).

Przyczyną wysokiej liczby skarg na poszczególne zakłady ubezpieczeń działu I było funkcjonowanie określonych produktów ubezpieczeniowych:

 • ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe będące uzupełnieniem ubezpieczenia na życie;
 • ubezpieczenia na życie związane z u.f.k. W tej grupie spraw odnotowano znaczny wzrost skarg oferowanych kanałem bankowym i przez pośredników finansowych produktów de facto inwestycyjnych, obarczonych znacznym stopniem ryzyka, lecz opakowanych w terminową umowę ubezpieczenia na życie – które mimo swej specyfiki sprzedaje się osobom, do których nie są adresowane.

Najliczniejsza grupa spraw, znacznie przekraczająca udział w skargach w stosunku do udziału w rynku odnosiła się do funkcjonowania TU Allianz Życie S.A., TU na Życie Europa S.A., Generali Życie TU S.A., Open Life TU Życie S.A., PZU Życie S.A.

W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano łącznie 11 503 skargi odnoszące się do nieprawidłowości w dziale II, co stanowiło 74,6% wszystkich spraw (Wykres nr 3 i 4). W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w którym wpłynęło 12 905 skarg (78,1%), nastąpił ich spadek o 3,5 pkt proc.

Na działalność poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu II z siedzibą w Polsce wpłynęło 9969 skarg; 1139 spraw odnosiło się do działalności oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce; 80 skarg odnotowano na działalność zagranicznych zakładów ubezpieczeń; w 83 przypadkach wystąpienia skarżących odnosiły się do funkcjonowania podmiotów ustanowionych przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń jako reprezentantów do spraw roszczeń na terenie Polski niebędących zakładami ubezpieczeń; 158 skarg dotyczyło UFG; 2 sprawy dotyczyły działalności PBUK, a w odniesieniu do 72 wniosków skarżący nie określili nazwy zakładu ubezpieczeń działu II będącego podmiotem skargi (Tabela nr 4).

Zestawienie danych odnoszących się do skarg na zakłady ubezpieczeń, prowadzące działalność ubezpieczeniową w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych (dział II) dotyczyło 30 zakładów ubezpieczeń (w zestawieniu statystycznym nie uwzględniono oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce oraz zagranicznych zakładów ubezpieczeń z uwagi na brak danych w zakresie ich udziału w rynku mierzonego składką przypisaną brutto). W odniesieniu do 1 z nich (KUKE S.A.) nie odnotowano żadnej skargi.

Stosując wobec każdego podmiotu porównanie jego procentowego udziału w rynku do procentowego udziału skarg w ich ogólnej liczbie widoczne jest, że w 17 przypadkach odnotowano pozytywny rezultat mniejszego udziału w skargach aniżeli w rynku. W przypadku pozostałych 12 podmiotów wynik ten jest odmienny.

Ubezpieczeniami, które spowodowały zwiększony napływ skarg na zakłady ubezpieczeń działu II były podobnie jak w roku minionym – ubezpieczenia komunikacyjne, w tym głównie ubezpieczenie OC p.p.m.

Najliczniejsza grupa spraw, znacznie przekraczająca udział w skargach w stosunku do udziału w rynku odnosiła się do funkcjonowania: Generali TU S.A i TU InterRisk S.A. VIG.

Z analizy skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych oraz informacji uzyskiwanych drogą telefoniczną jednoznacznie wynika, iż z każdym okresem sprawozdawczym wzrasta liczba skarg dotyczących nieprawidłowości w działalności oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce.

W omawianym okresie sprawozdawczym do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło 1153 takich spraw (łącznie dział I i II). Liczba tych skarg w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 105 spraw. W grupie tej najliczniejszą liczbę skarg odnotowano na Ceska Pojistovna S.A. Oddział w Polsce (PROAMA) – 513 skarg, Avanssur S.A. Oddział w Polsce (AXA Direct) – 350 skarg, Liberty Seguros S.A. Oddział w Polsce (Liberty Ubezpieczenia) – 173 skarg, oraz AIG Europe Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce – 29 skarg.

W 2014 r. w porównaniu do roku minionego odnotowano spadek o 3 sprawy, skarg dotyczących funkcjonowania zagranicznych zakładów ubezpieczeń (łącznie dział I i II).
W pozostałych 48 sprawach (0,3%) brak było właściwości Rzecznika Ubezpieczonych (Wykres nr 3 i 4).

Materiał statystyczny dotyczący liczby skarg na poszczególne zakłady ubezpieczeń, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce oraz zagraniczne zakłady ubezpieczeń stanowi przedmiot analizy Rzecznika Ubezpieczonych. Informacje i spostrzeżenia wypływające z rozpatrywania skarg, stanowią jeden z kluczowych elementów formułowania wniosków ogólnej natury, co stanowi podstawę interwencji w UOKiK i KNF, wniosków o podjęcie uchwały przez Sąd Najwyższy, raportów i opracowań jak również opinii co do potrzeb i kierunków zmiany przepisów prawnych. Stanowią one ponadto główny czynnik wyznaczający zadania w sferze działalności edukacyjno-informacyjnej Rzecznika Ubezpieczonych na rzecz konsumentów usług ubezpieczeniowych.

Tabela nr 5
Informacje dotyczące działalności zakładów ubezpieczeń działu I w 2014 r.

 

 

Lp.

Zakłady ubezpieczeń
dział I

 

Liczba osób objętych ochroną z umów ubezpieczenia (dot. umów indywidual-
nych i grupowych)*

 

Liczba zawartych umów ubezpieczenia*

 

Liczba zgłoszonych roszczeń*

 

Liczba skarg w
postępowaniach reklamacyjnych

Liczba skierowanych w okresie
sprawozdawczym
do sądu pozwów przeciwko
zakładowi ubezpieczeń

Liczba spraw zakończonych wyrokiem prawomocnym*

ogółem*

uwzględnionych
w całości
bądź w części*

ogółem*

wartość roszczeń zgłoszonych
w pozwach (PLN)*

wartość kwot zasądzonych na rzecz skarżących (PLN)*

1.

AEGON TU na Życie S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

TU Allianz Życie Polska S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

AVIVA TU na Życie S.A.

 

 

 

 

 

20j

1 110 212,36

14 517,00

15

4.

AXA ŻYCIE TU S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

BZ WBK – AVIVA TU na Życie S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

TU na Życie Cardif Polska S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

TU na Życie Compensa S.A. VIG

735 763s

33 774t

63 134

695u

174

39

2 049 171,74

147 911,54w

9

8.

WTUŻiR Concordia Capital S.A.

297 499

10 563

13 166

23

3

4

65 485

783

1

9.

STU na Życie Ergo Hestia S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

TU na Życie Europa S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Generali Życie TU S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

ING TU na Życie S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

TU INTER – ŻYCIE Polska S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

MACIF Życie TUW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

MetLife TUnŻiR S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

PKO Życie TU S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Open Life TU Życie S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Polisa-Życie TU S.A. VIG

343 368a

19 092b

47 334

 

3c

 

 

81 016,67d

 

19.

PRAMERICA Życie TUiR S.A.

19 625k

29 852l

21 441ł

28

19m

5n

35 557,00o

13 057,00p

2r

20.

PZU Życie S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

TUW Rejent-Life

2954

5

90

1

0

0

0

0

0

22.

Signal Iduna Życie Polska TU S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Skandia Życie TU S.A. VIG

109 579e

27 967f

20 100g

 

112h

 

 

29 685,87i

 

24.

TU na Życie
SKOK S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

UNIQA TU na Życie S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

TUnŻ WARTA S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak danych wnioskowanych przez RU.

* W okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
a „Zsumowano wszystkie umowy indywidualne, a dla polis grupowych wykazano sumę osób ubezpieczonych na poszczególnych polisach, które w 2014 r. były objęte ochroną ubezpieczeniową
  przez co najmniej jeden dzień”.
b „Wykazano wszystkie umowy ubezpieczenia zawarte w 2014 r.”
c  „Liczba skarg, w których po interwencji klienta TU zmieniło swoją pierwotną decyzję w konkretnej sprawie…Wielokrotne wystąpienia klienta w tej samej sprawie (na przykład w sprawie jednego roszczenia) traktowano jako jedną skarg”.
d „Wykazano tylko te sprawy, w których wyrok jest prawomocny i żadna ze stron nie wniosła apelacji”.
e „Wykazano liczbę osób, które w 2014 r. były objęte ochroną ubezpieczeniową przez co najmniej jeden dzień. W zestawieniu nie wykazano osób, które odstąpiły od zawarcia umowy”.
f „Wykazano łączna liczbę zawartych umów indywidualnych, a w przypadku umów grupowych obliczeń dokonano w oparciu o łączną liczbę dokumentów potwierdzających objęcie ochroną ubezpieczeniową osób ubezpieczonych”.
g „Wykazano wszystkie wnioski o wypłatę świadczeń wynikających z umowy, w tym wnioski o wypłatę świadczeń bezspornych”.
h „Wykazano całkowitą liczbę postępowań reklamacyjnych, które zakończyły się częściowym lub całkowitym uwzględnieniem roszczeń lub wniosków skarżących”.
i „Wykazano łączną wartość kwot zasądzonych wraz z odsetkami w sprawach sądowych wniesionych i prawomocnie zakończonych w okresie sprawozdawczym”.
j „Sprawy sądowe…skierowane przeciwko TU obejmują (poza jednym przypadkiem) dochodzenie świadczeń ubezpieczeniowych z umów ubezpieczenia. Przedmiot żadnej z ww. spraw nie jest związany z naliczaniem wartości odstąpienia lub opłat z tytułu umów ubezpieczenia”.
k „Liczba osób objętych ochroną z umów ubezpieczenia w 2014 r. (liczona jako różnica pomiędzy liczbą osób ubezpieczonych na 31.12.2013 r., a 31.12.2014 r.)”; W tym 1537 osób zostało objętych umowami indywidualnymi, a 18 088 osób objęto umowami grupowymi.
l W tym umowy indywidualne – 19 967, umowy grupowe – 9885.
ł W tym umowy indywidualne – 1038 (699 uznanych roszczeń, 262 oddalonych – „wszystkie odmowy – również zgłoszone roszczenia, których klient nie ma w zakresie”), umowy grupowe – 20 403 (16 324 uznanych roszczeń, 3938 oddalonych – „wszystkie odmowy – również zgłoszone roszczenia, których klient nie ma w zakresie”).
m W tym 15 skarg uwzględnionych w całości, 9 skarg uwzględnionych w części.
n W tym 1 pozew dotyczy umowy indywidualnej, 4 pozwy dotyczą umów grupowych.
o W tym umowa indywidualna – 4057 PLN, umowy grupowe – 31 500 PLN.
p W tym umowa indywidualna – 4057 PLN, umowy grupowe – 9000 PLN.
r W tym 1 sprawa dotyczy umowy indywidualnej, 1 sprawa dotyczy umowy grupowej.
s „Wykazano wszystkie osoby, które w 2014 r. były objęte ochroną ubezpieczeniową przynajmniej jeden dzień”.
t „Wykazano wszystkie umowy ubezpieczenia zawarte w 2014 r., oraz wszystkie umowy ubezpieczenia, które zostały odnowione w rocznicę w 2014 r.”
u „Wielokrotne wystąpienia klienta w tej samej sprawie traktowano jako jedną skargę”.
w „Wykazano tylko te sprawy, w których wydany wyrok jest prawomocny”.

Źródło: Dane z ZU, przesłane w odpowiedzi na pismo RU z dnia 31.12.2014 r. (RU/305/MKK/14).

Tabela nr 6
Informacje dotyczące działalności Oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce w 2014 r.
Dział I

 

 

Lp.

Oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
dział I

 

Liczba osób objętych ochroną z umów ubezpieczenia (dot. umów indywidual-
nych i grupowych)*

 

Liczba zawartych umów ubezpieczenia*

 

Liczba zgłoszonych roszczeń*

 

Liczba skarg w
postępowaniach reklamacyjnych

Liczba skierowanych w okresie
sprawozdawczym
do sądu pozwów przeciwko
zakładowi ubezpieczeń

Liczba spraw zakończonych wyrokiem prawomocnym*

ogółem*

uwzględnionych
w całości
bądź w części*

ogółem*

wartość roszczeń zgłoszonych
w pozwach (PLN)*

wartość kwot zasądzonych na rzecz skarżących (PLN)*

1.

CALI Europe S.A. Oddział w Polsce

115 925

70 899

1282a

31

6b

0

0,00

0,00

0

2.

Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A.
Oddział w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Prudential Assurance Company
Ltd Sp. z o.o.
Oddział w  Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Society od Lloyd’s Oddział w Polsce

81

81

0

0

0

0

0,00

0,00

0

5.

SOGECAP S.A.
Oddział w Polsce

183 817

183 817

1532

146

9

0

0,00

0,00

0

Brak danych wnioskowanych przez RU.

* W okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
a W tym 758 – uznane roszczenia, 524 – oddalone roszczenia.
b Liczba roszczeń uwzględnionych w całości.
Źródło: Dane z ZU, przesłane w odpowiedzi na pismo RU z dnia 31.12.2014 r. (RU/305/MKK/14).

Tabela nr 7
Informacje dotyczące działalności zakładów ubezpieczeń działu II w 2014 r.

 

Lp.

Zakłady ubezpieczeń
dział II

 

Liczba osób objętych ochroną
z umów ubezpieczenia*

 

Liczba zawartych umów ubezpieczenia

 

Liczba zgłoszonych
roszczeń

 

Liczba skarg w postępowaniach reklamacyjnych

 

Liczba skierowanych w okresie
sprawozdawczym do sądu
pozwów przeciwko
zakładowi ubezpieczeń

 

Liczba spraw zakończonych wyrokiem prawomocnym*

ogółem*

grupa
3 i 10a *

pozostałe*

ogółem*

grupa
3 i 10a *

pozostałe*

ogółem*

uwzględnionych w całości bądź w części*

ogółem*

wartość roszczeń  zgłoszonych
w pozwach (PLN)*

wartość kwot zasądzonych na rzecz skarżących (PLN)*

1.

TUiR Allianz Polska S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

AVIVA TU Ogólnych S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1068

28 207 654,83j

371 836,76

287

3.

AXA TUiR S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

BENEFIA TU S.A. VIG

1 814 054b

565 646c

268 491c

297 155c

43 715

26 889

16 826

 

40d

 

 

4 737 862,00e

 

5.

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

BZ WBK – AVIVA TUO S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

TU Compensa S.A. VIG

5 475 820ł

2 494 903m

750 933

1 743 970

206 837

75 022

131 815

 

442n

 

 

38 064 749o

 

8.

D.A.S. TU Ochrony Prawnej S.A.

50 175

15 900f

– k

15 900

3456

– k

3456

12

1

0

0,00

0,00

1

9.

STU Ergo Hestia S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

TU Euler Hermes S.A.

10 956g

10 547h

– k

10 547

13 936

– k

13 936

10i

 

10

4 472 710,00

 

7

11.

TU Europa S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Generali TU S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

GOTHAER TU S.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

TU INTER Polska S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

TU INTERRISK S.A. VIG

 

1 972 923

682 605

1 290 318

180 304

58 582

121 722

 

200l

 

 

 

 

16.

KUKE S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Link 4 TU S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

TU ZDROWIE S.A.

53 280

575

– k

575

417 405

– k

417 405

898

699

0

0,00

0,00

0

19.

TUiR Partner S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

PZU S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Signal Iduna Polska TU S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

UNIQA TU S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

TUiR WARTA S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Concordia Polska TUW

874 868

266 480

96 702

169 778

23 633

5976

17 657

59

15

138

4 785 317

74 734

14

25.

TUW Cuprum

13 634

4467

– k

4467

1417

– k

1417

3

0

10

486 081,14

0,00

0

26.

Pocztowe TUW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

TUW SKOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

TUW TUW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

TUZ TUW

2 582 821

3 689 744

820 863

2 868 881

36 277

18 512

17 765

 

 

789

33 077,00

 

 

Brak danych wnioskowanych przez RU.

* W okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
a Dotyczy tylko OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
b „Osobę objętą ochroną w ramach dwóch lub więcej umów ubezpieczenia (AC, NNW) należy liczyć wielokrotnie; NNW kierowcy i pasażerów – przyjęto 5 osób dla jednego pojazdu”.
c „Liczba umów ubezpieczenia, w których wykazano składkę w 2014 r. W przypadku umowy ubezpieczenia pakietowego – jest rozbicie na osobne umowy (np. osobno AC, osobno OC, osobno NNW)”
d „Wykazano jedynie liczbę skarg, w których po interwencji klienta zmieniono swoją pierwotną decyzję w sprawie”.
e „Wykazano sprawy, w których wydany wyrok jest prawomocny i żadna ze stron nie wniosła apelacji (w tym również wyroki nakazowe) oraz sprawy, gdzie zawarto ugody, które były następstwem
wniesionych pozwów, a które są wiążące dla TU”.
f „TU nie sprzedaje produktów ubezpieczeniowych z innych grup ubezpieczeń aniżeli gr. 17”.
g „W tym ubezpieczający i ubezpieczeni”.
h „Liczba zawartych umów ubezpieczenia kredytu kupieckiego, ubezpieczenia sprzeniewierzeń oraz umów o udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych”.
i „…nie uwzględniając odwołań od decyzji o odmowie odszkodowania”.
j „TU jest stroną dwóch postępowań sądowych na kwotę przewyższającą 1 000 000 zł, z czego jedno z nich dotyczy ubezpieczenia komunikacyjnego (na kwotę 1 168 000 zł), zaś drugie związane
jest z umową ubezpieczenia gospodarczego (na kwotę 10 000 000 zł.)”.
k TU nie prowadzi działalności z zakresu Działu II z wyszczególnieniem grupy 3 i 10 – dotyczy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
l „TU przekazuje informację o skargach, w których dokonało zmiany pierwszej decyzji na skutek interwencji klienta”. Spadek liczby skarg uwzględnionych w całości bądź w części wynika z faktu,
iż począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. do skarg nie są wliczane odwołania, które w roku ubiegłym stanowiły ok. 60% wykazywanych skarg. Ponadto odnotowano znaczący spadek liczby skarg
wpływających do TU.
ł „W pozycji tej podano liczbę osób ubezpieczonych przy następujących założeniach: wykazano każda osobę, która w 2014 r. była objęta ochroną ubezpieczeniową co najmniej jeden dzień; osobę objętą ochrona w ramach kilku umów ubezpieczenia wykazano wielokrotnie; w przypadku umowy ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów wykazano jednokrotnie”.
m „W pozycji tej wykazano polisy wystawione w 2014 r. Umowy pakietowe (np. OC+AC+NNW) wykazano w rozbiciu na osobne umowy. W przypadku ubezpieczeń flotowych każdy pojazd wykazano osobno”.
n „W pozycji tej podano jedynie liczbę skarg uwzględnionych w całości bądź w części wg przyjętej przez TU definicji „skargi” tj. „skarga” – pisemne wystąpienie Klienta za pośrednictwem organu nadzoru i instytucji ubezpieczeniowych (KNF, RU), wystąpienie adresowane do Zarządu Spółki oraz wystąpienie, w którym poruszona jest kwestia jakości procesu likwidacji (zachowanie pracownika, termin likwidacji, wystąpienie o zapłatę odsetek). Powyższe wynika z faktu, iż pojęcie „skargi” jest bardzo różnie interpretowane przez różne ZU”.
o „TU podało jedynie wartość kwot zasądzonych w 2014 r. na rzecz skarżących, w których wyrok jest prawomocny i żadna ze stron nie wniosła apelacji”.

Źródło: Dane z ZU, przesłane w odpowiedzi na pismo RU z dnia 31.12.2014 r. (RU/305/MKK/14).

Tabela nr 8
Informacje dotyczące działalności Oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce w 2014 r.
Dział II

 

Lp.

Oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
dział II

 

Liczba osób objętych ochroną
z umów ubezpieczenia*

 

Liczba zawartych umów ubezpieczenia

 

Liczba zgłoszonych
roszczeń

 

Liczba skarg w postępowaniach reklamacyjnych

 

Liczba skierowanych w okresie
sprawozdawczym do sądu
pozwów przeciwko
zakładowi ubezpieczeń

 

Liczba spraw zakończonych wyrokiem prawomocnym*

ogółem*

grupa
3 i 10a *

pozostałe*

ogółem*

grupa
3 i 10a *

pozostałe*

ogółem*

uwzględnionych w całości
bądź w części*

ogółem*

wartość roszczeń  zgłoszonych
w pozwach (PLN)*

wartość kwot zasądzonych na rzecz skarżących (PLN)*

1.

ACE European Group
Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Aegon Magyarorszag Altalanos Biztosito S.A.
Oddział w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

AGA International S.A.
Oddział w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

AIG Europe Ltd  Sp. z o.o.
Oddział w Polsce

710 000

237 010

10e

237 000

21 700

600

21 100

526

96

30

2 700 000,00

26 400,00

8

5.

Atradius Credit Insurance N.V. S.A. Oddział w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Avanssur S.A. Oddział w Polsce

408 695

1 255 955

541 451

714 504

39 794

33 609

6185

3958b

1530

1882

28 540 685,00

1 661 080,00c

13

7.

BTA Insurance Company SE
Oddział w Polsced

248 936

248 936

235 345

13 591

10 030

8961

1069

703

129

508

10 662 750,63

3 307 769,45

272

8.

Cardif-Assurances
Risques Divers S.A.
Oddział w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Ceska Pojistovna S.A.
Oddział w Polsce

826 547

1 100 566

1 079 937

20 629

54 730

48 352

6378

953

53

1891

21 140 725,00

247 072,00

31

10.

COFACE  S.A.
Oddział w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Europaische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Liberty Seguros S.A.
Oddział  w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

London General Insurance Company Ltd
Oddział w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

LMG Forsakrings AB
Oddział w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Medicover Insurance AB Oddział w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Society of Lloyd’s
Oddział  w Polsce

4243

4011

 

1130

167

 

17

15

 

2

 

 

0

18.

SOGECAP
Risques Divers S.A.
Oddział w Polsce

46 168

46 168

f

46 168

326

f

326

10

3

0

0,00

0,00

0

Brak danych wnioskowanych przez RU.

* W okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.
a Dotyczy tylko OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
b „Liczba reklamacji (zarówno skarg, jak i odwołań, skierowanych po raz pierwszy – nie uwzględniono kolejnych reklamacji tej samej treści skierowanych do różnych podmiotów, jak i ponownych
reklamacji dotyczących tego samego przedmiotu reklamacji)”.
c „Liczba zakończonych postępowań sądowych w drodze uznania powództwa, realizacji nakazu zapłaty lub realizacji wyroku sądu (bez ugód)”.
d „BTA Insurance Company SE w styczniu 2014 r. działało w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług (FOS). Wszystkie dane podane w tabeli dotyczą łącznie BTA Insurance Company SE (styczeń 2014 r.) i BTA Insurance Company SE Oddział w Polsce (od lutego do grudnia 2014 r.). Brak możliwości systemowego rozdzielania danych”.
e Dotyczy ubezpieczenia floty.
f Sogecap Risques Divers S.A. Oddział w Polsce nie prowadzi działalności z zakresu Działu II z wyszczególnieniem grupy 3 i 10 – dotyczy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Źródło: Dane z ZU, przesłane w odpowiedzi na pismo RU z dnia 31.12.2014 r. (RU/305/MKK/14).

 


Wydawca
Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Redakcja
Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow
Rada redakcyjna: Krystyna Krawczyk, Aleksander Daszewski
Rada programowa: członkowie Rady Ubezpieczonych
Sekretarz redakcji: Urszula Borowiecka

(C)2015 Rzecznik Ubezpieczonych. Wszelkie prawa zastrzeżone.