# 57

czerwiec 2014

ISSN 2353-8880

pobierz PDFRozpatrywanie skarg indywidualnych
z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2014 r.

W I kwartale 2014 r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 4233 pisemne skargi zgłaszane w indywidualnych sprawach z zakresu problematyki ubezpieczeń gospodarczych (Tabela nr 1, Wykres nr 1). Dla porównania w I kwartale 2013 r. odnotowano 4396 skarg – co oznacza, iż nastąpił spadek o 3,7%. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych nie oznacza to jednak, iż obecnie sytuacja na rynku ubezpieczeniowym uległa poprawie. Analizując pisemne skargi kierowane do Biura Rzecznika w indywidualnych sprawach nadal można zaobserwować pewne patologie występujące na rynku ubezpieczeniowym. Oznacza to, iż skala nierespektowania prawa przez część podmiotów rynku ubezpieczeniowego względem poszkodowanych jest nadal znacząca. Dodatkowo, zdaniem Rzecznika Ubezpieczonych, spadek liczby pisemnych skarg wynika w szczególności ze spadku liczby kolizji i wypadków drogowych oraz spadku liczby zawieranych umów ubezpieczeń autocasco.

Pomimo spadku liczby otrzymanych spraw w przedstawianym okresie sprawozdawczym zaobserwowano jednocześnie znaczny wzrost zainteresowania innymi bezpośrednimi formami kontaktów z Biurem Rzecznika Ubezpieczonych (poradnictwo telefoniczne, kontakt za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook).

Tabela nr 1
Podział skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2014 r.

Lp.

Podział skarg

Liczba

%

1.

Dział I - Ubezpieczenia na życie

1104

26,1

2.

Dział II - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

3118

73,6

3.

Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych

11

0,3

4.

Ogółem

4233

100

 

 

 

Wykres nr 1
Podział ryzyka według działów w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2014 r. w porównaniu do I kwartału 2013 r

wykres 1

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych napływały zarówno bezpośrednio od osób ubezpieczonych, ubezpieczających, uposażonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia – 3094 sprawy (73,1%), jak też za pośrednictwem pełnomocników i innych podmiotów – 1139 spraw (26,9%) (Wykres nr 2).

Wykres nr 2
Źródło wpływu skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2014 r.

wykres 2

Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych

W przedstawianym okresie sprawozdawczym – podobnie jak w minionych latach, najliczniejsza grupa skarg, odnosiła się do ubezpieczeń komunikacyjnych – 2109 skarg, co stanowiło 49,8% ogółu spraw. Dla porównania w I kwartale 2013 r. liczba ta wynosiła 2252 (51,2%). Oznacza to, iż nastąpił procentowy spadek udziału grupy skarg dotyczącej problematyki ubezpieczeń komunikacyjnych o 1,4%.

W I kwartale 2014 r. odnotowano wpływ 1708 skarg odnoszących się do obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Procentowy udział tych spraw nie uległ zmianie w stosunku do analogicznego okresu minionego roku (40,3%).

Najczęściej zgłaszane zastrzeżenia dotyczyły uzyskania pełnej rekompensaty za wynajem pojazdu zastępczego oraz sposobu likwidacji szkody, poprzez nieuprawnione kwalifikowanie jej jako szkody całkowitej. Skarżący wskazywali, iż ubezpieczyciele często zaniżają wartość pojazdu w stanie sprzed szkody, a zawyżają wartość wraku/pozostałości, nie udzielając jednocześnie pomocy w ich zbyciu za ustaloną przez zakład ubezpieczeń cenę. Zgłaszane problemy dotyczyły również m.in. prawa osoby poszkodowanej do decydowania o wyborze części stosowanych do naprawy pojazdu, zasadności stosowania przez ubezpieczycieli amortyzacji części, problematyki wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu, kosztów związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdu, żądania przedstawienia faktur źródłowych stwierdzających rodzaj i źródło nabycia części zamiennych stosowanych przy naprawie pojazdu oraz obniżania przez zakład ubezpieczeń stawek za roboczogodziny.

Liczna grupa spraw dotyczyła oceny stanu faktycznego, którego Rzecznik Ubezpieczonych nie ma możliwości ustalenia.

Natomiast w odniesieniu do szkód na osobie najczęściej pojawiały się zarzuty dotyczące ustalania na zbyt niskim poziomie świadczeń odszkodowawczych, dochodzonych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody – w tym mieszczą się zarówno zarzuty dotyczące zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu, zbyt niskiej kwoty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz zaniżenia stosownego odszkodowania w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej.

Wysoka pozycja w zakresie liczebności skarg w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych przypadła problemom odnoszącym się do ubezpieczeń autocasco – 300 spraw (7,1%). W stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego ubiegłego roku nastąpił spadek o 2,0%.
Najczęściej podnoszone zarzuty w skargach dotyczyły sporu co do wysokości przyznanego odszkodowania, zapisów o.w.u. skutkujących całkowitą odmową wypłaty odszkodowania oraz interpretacji przepisów ubezpieczeniowych. Sprawy z tego zakresu odnosiły się także do problemów związanych z likwidacją skutków zdarzenia metodą szkody całkowitej, które często wynikały z mało starannego i profesjonalnego określenia wartości pojazdu przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i przy likwidacji szkody.

Ponadto część skarg dotyczyła Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym najczęściej odmowy uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych – 31 skarg (0,7%) oraz nakładania opłat tytułem niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (17 skarg – 0,4%). Łącznie procentowy udział tej grupy skarg w porównaniu do I kwartału 2013 r. wzrósł o 0,5%.

Kolejne miejsce w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych – z uwagi na liczbę spraw – zajmowały skargi dotyczące roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeń – 24 skargi (0,6%) oraz ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów – 18 skarg (0,4%).

Pozostałe wystąpienia skarżących w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczyły ubezpieczeń assistance – 4 skargi (0,1%), ubezpieczeń Zielonej Karty – 4 skargi (0,1%), ubezpieczeń szyb samochodowych – 2 skargi oraz ubezpieczeń kosztów naprawy pojazdu – 1 skarga (Tabela nr 2).

Tabela nr 2
Tematyka skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2014 r.

Tematyka skarg

Liczba

%

DZIAŁ IUbezpieczenia na życie

1104

26,1

Ubezpieczenia zawarte przed 1989 r. (tzw. stary portfel)
Ubezpieczenia zawarte po 1989 r.:

  • Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (z opcją NNW)
  • Ubezpieczenia na życie
  • Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
  • Brak danych

9
1095

461
397
232
3
2

0,2
25,9

10,9
9,4
5,5
0,1
0,0

Dział II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe

3118

73,6

Ubezpieczenia komunikacyjne:

OC
AC
NNW kierowcy i pasażerów
Assistance
Zielona Karta
Ubezpieczenia szyb samochodowych
Ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdu
Regres (dot. szkód komunikacyjnych)
UFG (dot. likwidacji szkód)
UFG (kary i regres)

2109

1708
300
18
4
4
2
1
24
31
17

49,8

40,3
7,1
0,4
0,1
0,1
0,0
0,0
0,6
0,7
0,4

Ubezpieczenia OC (pozostałe):

OC przedsiębiorcy
OC w życiu prywatnym
OC wykonywanego zawodu
OC przewoźnika

402

358
26
13
5

9,5

8,5
0,6
0,3
0,1

Ubezpieczenia mienia:

Ubezpieczenia mienia osób fizycznych
Ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw
Assistance

206

164
39
3

4,9

3,9
0,9
0,1

Ubezpieczenia NNW:

Ubezpieczenia NNW
Ubezpieczenia NNW młodzieży szkolnej

98

73
25

2,3

1,7
0,6

Ubezpieczenia rolne:

OC rolników
Obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
Ubezpieczenia upraw
Ubezpieczenia mienia w gospodarstwach rolnych
Ubezpieczenia maszyn rolniczych
UFG (dot. likwidacji szkód)
UFG (kary i regres)

73

37
27
3
1
1
2
2

1,7

0,9
0,6
0,1
0,0
0,0
0,05
0,05

Ubezpieczenia sprzętu gospodarstwa domowego i nowozakupionego sprzętu

37

0,9

Ubezpieczenia kredytu i innych produktów bankowych:

Ubezpieczenia kredytu
Ubezpieczenia kart płatniczych i kont osobistych

33

32
1

0,8

0,8
0,0

Ubezpieczenia turystyczne:

Ubezpieczenia kosztów leczenia podczas pobytu za granicą
Ubezpieczenia bagażu
Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży
Assistance

28

17
6
4
1

0,6

0,4
0,1
0,1
0,0

Ubezpieczenia ryzyk finansowych

7

0,2

Regresy (dot. pozostałych szkód)

4

0,1

Ubezpieczenia ochrony prawnej

4

0,1

Ubezpieczenia zdrowotne

3

0,1

Ubezpieczenia dziennego pobytu szpitalnego

3

0,1

Gwarancje ubezpieczeniowe

2

0,0

Ubezpieczenia ryzyk budowlanych

1

0,0

Ubezpieczenia maszyn budowlanych

1

0,0

Casco statków powietrznych i morskich

1

0,0

Ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych

1

0,0

Brak danych

105

2,5

Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych

11

0,3

Ogółem

4233

100

W omawianej grupie ubezpieczeń znacząca liczba skarg odnosiła się do składek ubezpieczeniowych – 273 skargi (6,5%) (Tabela nr 3), co wskazuje na spadek o 2,4% – w odniesieniu do I kwartału 2013 r.

Ubezpieczający skarżyli się przede wszystkim na: występowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; wezwanie do zapłaty przez zakład ubezpieczeń składek powstałych na skutek ponownej kalkulacji, jak również przedawnionych składek ubezpieczeniowych lub ich rat wraz z odsetkami za zwłokę; problemy z uzyskaniem zwrotu niewykorzystanej części składki za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w następstwie zbycia pojazdu; wysokość składek, w tym na konstrukcję taryf składek.

W I kwartale 2014 r. – w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano spadek o 1,0% skarg związanych z tzw. podwójnym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (w I kwartale 2013 r. – 3,6%, w I kwartale 2014 r. – 2,6%).

W przedstawianym okresie sprawozdawczym na drugim miejscu, pod względem liczebności znajdowały się skargi dotyczące ubezpieczeń na życie – łącznie 1104 sprawy, co stanowiło 26,1% wszystkich spraw z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, które w tym okresie wpłynęły do Biura Rzecznika Ubezpieczonych. W porównaniu do I kwartału 2013 r. w tej grupie spraw nastąpił wzrost o 3,8% (Wykres nr 1).

W ramach tych skarg wyróżniamy umowy zawarte przed 1989 r. przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń a realizowane obecnie przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. (tzw. stary portfel), których problematyka wiąże się ze zbyt niską kwotą ustalonego świadczenia z tytułu ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci (tzw. ubezpieczenia posagowe) lub ubezpieczenia renty odroczonej. W niniejszej grupie skarg w I kwartale 2014 r. takich spraw odnotowano 9 (0,2%).

Drugi rodzaj umów z zakresu skarg dotyczących ubezpieczeń na życie to umowy zawarte po 1989 r. – łącznie takich skarg odnotowano 1095 (25,9%). Najliczniejsza grupa spraw z omawianego zakresu dotyczyła ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – 461 spraw (10,9%). Wysoka pozycja w tej grupie skarg dotyczyła ubezpieczeń wypadkowych i chorobowych będących uzupełnieniem ubezpieczeń na życie – 397 spraw (9,4%). Kolejne miejsce zajęły skargi dotyczące ubezpieczeń na życie – 232 sprawy (5,5%) oraz ubezpieczeń posagowych, zaopatrzenia dzieci – 3 sprawy (0,1%).

W ostatnich latach odnotowujemy znaczną tendencję wzrostową w grupie skarg dotyczących ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w szczególności oferowanych kanałem bankowym i przez pośredników finansowych produktów de facto inwestycyjnych, obarczonych znacznym stopniem ryzyka inwestycyjnego, lecz opakowanych w terminową umowę ubezpieczenia na życie – które mimo swej specyfiki sprzedaje się osobom, do których nie są adresowane. Znaczny stopień skomplikowania tego rodzaju produktów powoduje również, że konsument mniej zorientowany (na ogół starszy wiekiem), nie jest w stanie dostrzec jakiej natury produkt nabył, często lokując w ten ryzykowny sposób oszczędności życia, a następnie czuje się oszukany, gdy na skutek różnych zdarzeń losowych dochodzi do rozwiązania umowy przed terminem w niej przewidzianym, co skutkuje z reguły utratą znacznej części wpłaconych składek w postaci wysokiej, mającej charakter kary finansowej, opłaty likwidacyjnej. W omawianym okresie sprawozdawczym w tej grupie skarg odnotowano wzrost o 2,5% w stosunku do I kwartału 2013 r. Dla porównania liczba skarg dotyczących ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym w I kwartale 2013 r. wynosiła 365 (8,4%), natomiast w I kwartale 2014 r. - 461 (10,9%).

Spory w grupie spraw ubezpieczeń działu I dotyczyły również odmowy uznania roszczenia przez zakład ubezpieczeń, gdy zdarzenie ubezpieczeniowe nie mieściło się w granicach ochrony gwarantowanej umową (np. nie wystąpił nieszczęśliwy wypadek wg definicji określonej w o.w.u.) lub z powodu zatajenia lub podania przez ubezpieczonego nieprawdziwych bądź niepełnych informacji o stanie jego zdrowia przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Pozostałe zarzuty podnoszone pod adresem zakładów ubezpieczeń odnosiły się m.in. do: wysokości świadczenia – w tym zaniżenia procentu uszczerbku na zdrowiu; zbyt niskiej wobec oczekiwań ubezpieczonego bądź całkowitej odmowy wypłaty tzw. wartości wykupu polisy, proponowanej osobom wypowiadającym umowy w czasie jej trwania (tzw. wykup polisy) czy sporów wynikających z okoliczności towarzyszących zawarciu umowy ubezpieczenia, dotyczących przeważnie niewłaściwej oceny produktu przez ubezpieczających.

Kolejne miejsce w badanym okresie sprawozdawczym, pod względem liczby skarg zajmowały sprawy odnoszące się do ubezpieczenia OC – 402 skargi (9,5%), w tym: OC z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia, OC w życiu prywatnym, OC z tytułu wykonywania zawodu oraz OC przewoźnika. Łącznie procentowy ich udział w ogólnej liczbie skarg w stosunku do I kwartału ubiegłego roku wzrósł o 0,4%.

W skargach tych podnoszone były najczęściej zarzuty dotyczące odmowy wypłaty odszkodowania, motywowanej przez zakład ubezpieczeń brakiem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z zakresu zawartej umowy oraz zbyt niskiej kwoty ustalonego odszkodowania, wynikającej – zdaniem skarżących – z braku staranności w określaniu zakresu szkody, a także ze zbyt niskiej sumy gwarancyjnej.

Następna grupa skarg w I kwartale 2014 r. zawierała zarzuty odnoszące się do ubezpieczenia mienia na wypadek kradzieży z włamaniem, od ognia i innych zdarzeń losowych – 206 skarg (4,9%). W tej grupie skarg nastąpił spadek o 0,3% w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego ubiegłego roku. Znaczna liczba tych spraw odnosiła się do nieprawidłowości w działaniach zakładów ubezpieczeń w sprawie likwidacji szkód spowodowanych silnym wiatrem, intensywnymi opadami atmosferycznymi, a także szkód powstałych w okresie zimowym. Przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń były najczęściej: brak ochrony ubezpieczeniowej będący konsekwencją zakresu ochrony wynikającej z zawartej umowy, wobec zdarzenia stanowiącego podstawę roszczenia oraz ustalenie przez zakład ubezpieczeń nieadekwatnej do rozmiaru szkody wysokości odszkodowania, co zdaniem skarżących wynikało z braku staranności w określaniu zakresu szkody.

Kolejna grupa skarg dotyczyła ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków – łącznie 98 spraw (2,3%), w tym 25 spraw (0,6%) odnosiło się do ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków młodzieży szkolnej. W porównaniu do I kwartału 2013 r. – procentowy udział w niniejszej grupie spraw nie uległ zmianie.

Przyczyną tych skarg były najczęściej problemy dotyczące odmowy przyznania świadczenia z powodu braku odpowiedzialności za zdarzenie, gdy – zdaniem zakładu ubezpieczeń – nie mieści się ono w granicach określonych warunkami umowy ubezpieczenia oraz sporów o wysokość świadczenia – w tym zarzuty dotyczące zaniżenia rozmiaru procentowego uszczerbku na zdrowiu, jak też zbyt niskiej kwoty przyznanego świadczenia.

W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano 73 sprawy (1,7%) odnoszące się do problematyki ubezpieczeń rolnych. W porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego minionego roku odnotowano wzrost tych spraw o 0,1%. Wśród nich najwięcej skarg dotyczyło umów obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – 37 skarg (0,9%) – wzrost o 0,4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Pozostałe wystąpienia skarżących w zakresie ubezpieczeń rolnych dotyczyły: obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – 27 spraw (0,6%) – spadek o 0,3% w stosunku do I kwartału 2013 r.; ubezpieczeń upraw – 3 skargi (0,1%) – w porównaniu do I kwartału 2013 r. liczba ta utrzymała się na tym samym poziomie; ubezpieczeń mienia w gospodarstwach rolnych – 1 skarga oraz ubezpieczeń maszyn rolniczych – 1 skarga.

Podobnie jak w przypadku skarg dotyczących ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, od ognia i innych zdarzeń losowych, skargi w tej grupie spraw dotyczyły m.in. nieprawidłowości w działaniach zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do szkód spowodowanych silnym wiatrem oraz intensywnymi opadami atmosferycznymi, a także szkód powstałych w okresie zimowym.

Pozostałe 4 skargi z zakresu ubezpieczeń rolnych dotyczyły Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym odmowy uznania w całości lub w części zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych – 2 skargi (0,05%) oraz nakładania opłat tytułem niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (2 skargi – 0,05%).

Pozostałe grupy skarg nie przekroczyły 1% ogółu spraw, które wpłynęły do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w omawianym okresie sprawozdawczym (szczegółowe dane przedstawia Tabela nr 2).

Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych

W I kwartale 2014 r., podobnie jak w minionych latach, zdecydowanie dominowały zarzuty zawarte w poniższych grupach (Tabela nr 3):

  • oddalenie roszczenia zgłaszanego z tytułu umowy ubezpieczenia – 1537 skarg (36,3%). W porównaniu do I kwartału 2013 r. liczba skarg w tym zakresie wzrosła o 1,6%;
  • spór co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia – 1339 skarg (31,6%). W tej grupie skarg w porównaniu do I kwartału ubiegłego roku odnotowano spadek o 0,8%;
  • sposób kształtowania taryf składek oraz zawartych w nich systemów zniżek i zwyżek (bonus/malus) zarówno w ubezpieczeniach obowiązkowych jak i dobrowolnych; rozliczenia tytułem zwrotu niewykorzystanych części składek; wezwania do zapłaty przez zakład ubezpieczeń składek powstałych na skutek ponownej kalkulacji, występowanie tzw. podwójnego ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, jak również przedawnionych składek ubezpieczeniowych lub ich rat wraz z odsetkami za zwłokę oraz dodatkowo w odniesieniu do umów ubezpieczeń na życie w szczególności z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym zwrot zainwestowanych środków pieniężnych, bez potrącania jakichkolwiek opłat – łącznie 735 skarg (17,3%). W porównaniu do I kwartału 2013 r. procentowy udział skarg w tym zakresie wzrósł o 0,6%;
  • opieszałość w postępowaniu odszkodowawczym – 299 skarg (7,1%). W porównaniu do I kwartału 2013 r. odnotowano spadek o 0,9%.

Tabela nr 3
Zarzuty zawarte w skargach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2014 r

Lp.

Przyczyna skargi

Liczba

%

1.

Zaniżona wartość wykupu polisy
Dział I

33

0,8

2.

Nieprawidłowe zarządzanie polisą
Dział I

10

0,2

3.

Odmowa wykupu wartości polisy
Dział I

4

0,1

4.

Zmiana sumy ubezpieczenia
Dział I

2

0,0

5.

Opieszałość w wykupie polisy
Dział I

1

0,0

6.

Oddalenie roszczenia
Dział I
Dział II

1537
430
1107

36,3
10,2
26,1

7.

Spór co do wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia
Dział I
Dział II

1339
140
1199

31,6
3,3
28,3

8.

Opieszałość w postępowaniu odszkodowawczym
Dział I
Dział II

299
17
282

7,1
0,4
6,7

9.

Składki:
Dział I
- wysokość, zwrot, wezwanie do zapłaty, odmowa przejęcia opłacania składek
Dział II
- podwójne ubezpieczenie (dot. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych)
- wysokość, zwrot, wezwanie do zapłaty składki (dot. ubezpieczeń komunikacyjnych)
- wysokość, zwrot, wezwanie do zapłaty składki, podwójne ubezpieczenie (dot. pozostałych ubezpieczeń)

735
435

300
106
167
27

17,3
10,2

7,1
2,6
3,9
0,6

10.

Odmowa kontynuacji ubezpieczenia
Dział I
Dział II

8
4
4

0,2
0,1
0,1

11.

Interpretacja przepisów ubezpieczeniowych
Dział I
Dział II

33
7
26

0,8
0,2
0,6

12.

Procedury stosowane przez zakład ubezpieczeń
Dział I
Dział II

97
11
86

2,3
0,3
2,0

13.

Odmowa wglądu w akta
Dział I
Dział II

38
2
36

0,9
0,0
0,9

14.

Zmiana o.w.u. w trakcie trwania umowy
Dział I
Dział II

4
3
1

0,1
0,1
0,0

15.

Brak wyraźnej przyczyny skargi
Dział I
Dział II

21
5
16

0,5
0,1
0,4

16.

Inne przyczyny skargi
Dział II

12

0,3

17.

Odmowa anulowania, zmniejszenia lub rozłożenia na raty kar i należności regresowych
Dział II

49

1,2

18.

Brak właściwości Rzecznika Ubezpieczonych

11

0,3

19.

Ogółem

4233

100

Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i wyniki interwencji

W I kwartale 2014 r. w większości spraw kierowanych do urzędu tj. w 3287 sprawach (77,7%) Rzecznik Ubezpieczonych podjął interwencję (Wykres nr 3). Procentowy ich udział w ogólnej liczbie skarg wzrósł o 6,9% w stosunku do I kwartału ubiegłego roku sprawozdawczego. Podjęcie interwencji w danej sprawie miało miejsce wówczas, gdy z posiadanego materiału wynikało, iż naruszone zostało prawo lub interes osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia. Rzecznik Ubezpieczonych odmówił podjęcia interwencji w 463 przypadkach, co stanowiło 10,9% wszystkich skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych (w porównaniu do I kwartału 2013 r. nastąpił spadek o 1,2%). Podstawową przyczyną niepodjęcia interwencji było kierowanie do Rzecznika spraw jako do kolejnego adresata („do wiadomości”), gdyż ich autorzy wyraźnie zaznaczali, iż chodzi im jedynie o zapoznanie Rzecznika z daną sprawą. Znaczna grupa spraw wymagała uzupełnienia o dodatkowe informacje, bez których dalsze badanie jej było niemożliwe. Nie podejmowano również interwencji w sprawach, w których stwierdzono, iż analiza posiadanych dokumentów nie wskazuje na naruszenia prawa bądź interesów osób, które Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje. Do zakresu spraw, w których nie podjęto interwencji zaliczono również przypadki braku właściwości Rzecznika Ubezpieczonych, wycofania skargi przez skarżącego, sprawy w których toczy się postępowanie przed sądem, zapadły już wyroki sądowe lub zawarto ugodę z zakładem ubezpieczeń, która zawierała zrzeczenie się przez skarżącego dalszych roszczeń.

Wobec 11,4% skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2014 r., nie dokonano jeszcze ostatecznej oceny w postępowaniu wewnętrznym. Dopiero jego zakończenie pozwoli na podjęcie decyzji w sprawie dalszego postępowania.

Wykres nr 3
Tryb rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2014 r

wykres 3

W wyniku interwencji Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2014 r. łącznie w odniesieniu do 286 skarg nastąpiła zmiana stanowiska na korzyść skarżącego, co stanowiło 27,8% wszystkich spraw zakończonych, w tym 7 spraw zostało uznanych w drodze wyjątku (0,7%). W porównaniu do I kwartału 2013 r. skuteczność interwencji (efektywność) Rzecznika Ubezpieczonych uległa zmniejszeniu o 6,3%. Dokonując oceny wyniku interwencji Rzecznika, pomimo spadku w stosunku do I kwartału ubiegłego roku, należy stwierdzić, iż jest on nadal wysoki. Szczególnie w sytuacji, gdy interwencje Rzecznika Ubezpieczonych mają zasadniczo charakter mediacyjny oraz, że Rzecznik nie prowadzi odrębnego badania stanu faktycznego, który stanowi podstawową przyczynę coraz liczniejszej grupy skarg. Dodatkowo, w ocenie Rzecznika skuteczność interwencji uległa zmniejszeniu z powodu zaostrzenia polityki finansowej niektórych podmiotów rynku ubezpieczeniowego polegającej na maksymalnym ograniczaniu wysokości odszkodowań i świadczeń poprzez permanentne nierespektowanie przepisów prawa ubezpieczeniowego.

W I kwartale 2014 r. 743 sprawy zostały zakończone wynikiem negatywnym, co stanowiło 72,2% wszystkich skarg, w których Rzecznik Ubezpieczonych zakończył postępowanie interwencyjne (Wykres nr 4).

Wykres nr 4
Wynik interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń
gospodarczych zakończonych w I kwartale 2014 r.

wykres 4

Liczba skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych na poszczególne zakłady ubezpieczeń

W omawianym okresie do Biura Rzecznika Ubezpieczonych wpłynęło łącznie 1104 skargi odnoszące się do nieprawidłowości w dziale I, co stanowiło 26,1% wszystkich spraw. W porównaniu do I kwartału ubiegłego roku sprawozdawczego, w którym wpłynęło 978 skarg (22,3%), nastąpił wzrost o 3,8%.

Na funkcjonowanie określonych zakładów ubezpieczeń działu I odnotowano 1085 wystąpień. W 14 przypadkach sprawy odnosiły się do funkcjonowania zagranicznych podmiotów, w 1 sprawie brak było wskazania nazwy zakładu ubezpieczeń na życie, którego dotyczyła skarga oraz 4 sprawy dotyczyły Oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń w Polsce (Tabela nr 4).

W I kwartale 2014 r. odnotowano łącznie 3118 skarg odnoszących się do nieprawidłowości w dziale II, co stanowiło 73,6% wszystkich spraw. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w którym wpłynęło 3395 skarg (77,2%), nastąpił procentowy ich spadek o 3,6%.

Na działalność poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu II wpłynęło 2712 skarg. W odniesieniu do 20 wniosków skarżący nie określili nazwy zakładu ubezpieczeń działu II będącego podmiotem skargi; 290 spraw odnosiło się do działalności Oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce; 52 skargi dotyczyły Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego; 19 skarg odnotowano na działalność zagranicznych zakładów ubezpieczeń; w 25 przypadkach wystąpienia skarżących odnosiły się do funkcjonowania podmiotów ustanowionych przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń jako reprezentantów do spraw roszczeń na terenie Polski nie będących zakładami ubezpieczeń (Tabela nr 5).

W pozostałych 11 sprawach brak było właściwości Rzecznika Ubezpieczonych (Tabela nr 1, Wykres nr 1).

Tabela nr 4
Liczba skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2014 r. w związku z działalnością
poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu I - w porównaniu do ich udziału w rynku (stan na 31.12.2013 r.)*

Lp.

Zakłady ubezpieczeń
dział I

Liczba skarg

% ogólnej
liczby skarg

Udział zakładu ubezpieczeń w rynku działu I w %
(stan na 31.12.2013 r.)*

1.

AEGON TU na Życie S.A.

17

1,540

3,152

2.

TU Allianz Życie Polska S.A.

88

7,971

1,707

3.

PAPTUnŻiR Amplico Life S.A.

19

1,721

6,356

4.

AVIVA TU na Życie S.A.

20

1,812

5,963

5.

AXA ŻYCIE TU S.A.

31

2,808

3,814

6.

BENEFIA TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

11

0,996

5,378

7.

BZ WBK – AVIVA TU na Życie S.A.

2

0,181

1,634

8.

TU na Życie Cardif Polska S.A.

9

0,815

0,843

9.

TU na Życie Compensa S.A. Vienna Insurance Group

17

1,540

1,848

10.

WTUŻiR Concordia Capital S.A.

2

0,181

0,175

11.

STU na Życie Ergo Hestia S.A.

33

2,989

1,740

12.

TU na Życie Europa S.A.

123

11,141

5,733

13.

Generali Życie TU S.A.

45

4,076

3,013

14.

ING TU na Życie S.A.

13

1,178

6,513

15.

TU INTER – ŻYCIE Polska S.A.

1

0,091

0,024

16.

MACIF Życie TUW

1

0,091

0,042

17.

Nordea Polska TU na Życie S.A.

17

1,540

4,017

18.

Open Life TU Życie S.A.

176

15,942

8,424

19.

Polisa – Życie TU S.A. Vienna Insurance Group

9

0,815

0,591

20.

PRAMERICA Życie TUiR S.A.

2

0,181

0,596

21.

PZU Życie S.A.
- Ub. zawarte przed 1989 r. (tzw. stary portfel)
- Ub. na życie zawarte po 1989 r.

373
9
364

33,786
0,815
32,971

28,285

22.

TUW Rejent Life

-

-

0,042

23.

Signal Iduna Życie Polska TU S.A.

2

0,181

0,128

24.

Skandia Życie TU S.A.

8

0,725

1,269

25.

TU SKOK Życie S.A.

8

0,725

0,353

26.

UNIQA TU na Życie S.A.

8

0,725

1,251

27.

TUnŻ WARTA S.A. (W dniu 30.12.2013 r. nastąpiło połączenie HDI-GERLING Życie TU S.A. z TUnŻ WARTA S.A. pod nazwą TUnŻ WARTA S.A. – spółką przejmującą jest HDI-GERLING Życie TU S.A.)

50

4,529

7,112

28.

SOGECAP S.A. Oddział w Polsce

4

0,362

-

29.

Zagraniczne zakłady ubezpieczeń

14

1,268

-

* Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale I, za: Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2013, www.knf.gov.pl.

Tabela nr 5
Liczba skarg kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w I kwartale 2014 r. w związku z działalnością
poszczególnych zakładów ubezpieczeń działu II – w porównaniu do ich udziału w rynku (stan na 31.12.2013 r.)*

Lp.

Zakłady ubezpieczeń
dział II

Liczba skarg

% ogólnej
liczby skarg

Udział zakładu ubezpieczeń w rynku działu II w %
(stan na 31.12.2013 r.)*

1.

TUiR Allianz Polska S.A.

142

4,554

6,757

2.

AVIVA TU Ogólnych S.A.

41

1,315

1,415

3.

AXA TUiR S.A.

7

0,225

0,972

4.

BENEFIA TU S.A. Vienna Insurance Group

37

1,187

0,972

5.

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

34

1,090

0,746

6.

BZ WBK – AVIVA TU Ogólnych S.A.

7

0,225

0,601

7.

TU Compensa S.A. Vienna Insurance Group

123

3,945

3,922

8.

D.A.S. TU Ochrony Prawnej S.A.

2

0,064

0,071

9.

STU Ergo Hestia S.A.

248

7,954

11,284

10.

TU Euler Hermes S.A.

1

0,032

1,035

11.

TU Europa S.A.

12

0,385

2,677

12.

Generali TU S.A.

165

5,292

3,650

13.

Gothaer TU S.A.

68

2,181

1,890

14.

TU INTER Polska S.A.

5

0,160

0,441

15.

TU INTERRISK S.A. Vienna Insurance Group

220

7,056

4,066

16.

KUKE S.A.

-

-

0,154

17.

Link 4 TU S.A.

66

2,117

1,401

18.

MTU Moje TU S.A.

129

4,137

2,599

19.

TUiR Partner S.A.

1

0,032

0,013

20.

PTR S.A.

-

-

1,227

21.

PZU S.A.

724

23,220

31,107

22.

Signal Iduna Polska TU S.A.

14

0,449

0,186

23.

UNIQA TU S.A.

126

4,041

4,203

24.

TUiR WARTA S.A.

341

10,936

12,849

25.

TU ZDROWIE S.A.

3

0,096

0,106

26.

Concordia Polska TUW

15

0,481

1,304

27.

TUW Cuprum

-

-

0,217

28.

Pocztowe TUW

15

0,481

0,309

29.

TUW SKOK

23

0,738

1,014

30.

TUW TUW

80

2,566

1,830

31.

TUW TUZ

63

2,021

0,984

32.

Oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń w Polsce:

- Avanssur S.A. Oddział w Polsce (AXA Direct)
- Ceska Pojistovna S.A. Oddział w Polsce
  (PROAMA)
- Liberty Seguros S.A. Oddział w Polsce
   (Liberty Direct)
- Europäische Reiseversicherung AG
   Oddział w Polsce
- AIG Europe Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce
- Cardif-Assurances Risques Divers S.A.
  Oddział w Polsce
- AGA International S.A. Oddział w Polsce
- ACE European Group Ltd Sp. z o.o.
  Oddział w Polsce
- Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce

290


117
113

43

6

4
2

2
2

1

9,301


3,752
3,624

1,380

0,193

0,128
0,064

0,064
0,064

0,032

-

33.

Zagraniczne zakłady ubezpieczeń

19

0,609

-

34.

Reprezentanci do spraw roszczeń na terenie Polski nie będący ZU

25

0,802

-

* Udział w rynku mierzony składką przypisaną brutto w dziale II, za: Biuletyn kwartalny. Rynek ubezpieczeń 4/2013, www.knf.gov.pl.

 


Wydawca
Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Redakcja
Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow
Rada redakcyjna: Krystyna Krawczyk, Aleksander Daszewski
Rada programowa: członkowie Rady Ubezpieczonych
Sekretarz redakcji: Urszula Borowiecka

(C)2014 Rzecznik Ubezpieczonych. Wszelkie prawa zastrzeżone.