# 66

wrzesień 2016

ISSN 2353-8880

pobierz PDF Dodatkowe badania techniczne pojazdu – normalne następstwo szkody

XXXObowiązki określone w ustawie – Prawo o ruchu drogowym
Zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym na posiadaczu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy ciąży obowiązek przedstawiania wskazanych wyżej pojazdów do badania technicznego. Same badania techniczne dzieli się na: badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi. Szczegółowy zakres badań oraz terminy ich wykonania są określone w ustawie – Prawo o ruchu drogowym.

W kontekście szeroko rozumianych zagadnień ubezpieczeniowych należy mieć na uwadze okoliczność, że obowiązek przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych pojazdu w określonych przypadkach spoczywa także na poszkodowanym posiadaczu pojazdu likwidującym szkodę w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczonym posiadaczu likwidującym szkodę w ramach ubezpieczenia autocasco. Zgodnie bowiem z treścią art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Z analizy treści przedmiotowej normy prawnej należy wysnuć następujące wnioski. Dodatkowe badanie techniczne jest obowiązkowe, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:

  • uszkodzony pojazd został faktycznie naprawiony,
  • odszkodowanie zostało wypłacone przez zakład ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (grupa 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) lub ubezpieczenia autocasco (grupa 3 załącznika do ww. ustawy),
  • naprawa pojazdu dotyczyła elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Warto odnotować, że przedmiotowy obowiązek nie będzie spoczywał na poszkodowanym, który dokonałby naprawy uszkodzonego pojazdu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej innego niż ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (np. ubezpieczenia OC zarządcy drogi), nawet jeśli naprawa dotyczyłaby elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Koszt dodatkowego obowiązkowego badania technicznego w wysokości 50 zł, dotyczący naprawy pojazdu pokrytej w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub ubezpieczenia AC, jest refundowany przez zakłady ubezpieczeń również w ramach tych ubezpieczeń.

Obecny kształt przedmiotowej regulacji został wprowadzony ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Wcześniej obowiązujące regulacje również przewidywały obowiązek przeprowadzenia obowiązkowych dodatkowych badań technicznych pojazdu, w którym została dokonana naprawa w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub ubezpieczenia autocasco, jednakże obowiązek ten dotyczył każdego rodzaju uszkodzenia, niezależnie od jego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, jeżeli tylko koszt naprawy przekraczał 2000 zł. Norma ta wywoływała wiele wątpliwości w zakresie jej słuszności, chociażby takich, że każdorazowo należało przeprowadzać dodatkowe badania techniczne pojazdu w sytuacji, kiedy uszkodzenia nie miały jakiegokolwiek wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ale naprawa generowała koszty przekraczające kwotę 2000 zł (np. naprawa lakiernicza). Ponadto powstawały wątpliwości dotyczącego tego, czy kwota 2000 zł to kwota brutto, czy też netto kosztów naprawy, co miało istotne znaczenie w odniesieniu do poszkodowanych lub ubezpieczonych będących podatnikami podatku od towarów i usług (podatku VAT). Z uwagi na wskazane wyżej zastrzeżenia ustawodawca w 2009 r. dokonał zmiany przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym w zakresie obowiązkowych dodatkowych badań technicznych pojazdów naprawianych w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia autocasco.  

Na zakończenie należy wskazać, że wysokość opłat związanych z badaniem stanu technicznego pojazdu, w tym wysokość opłat za dodatkowe badania techniczne pojazdu określone w art. 81 ust. 11 pkt 5 wskazana jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów. Koszt takiego badania wynosi 50 zł (punkt 6.8 załącznika do rozporządzenia Ministra Infrastruktury).

Koszty badań jako normalne następstwo szkody
Z opisywaną wyżej regulacją zawartą w ustawie – Prawo o ruchu drogowym ściśle związana jest norma prawa zawarta w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W świetle bowiem tej regulacji posiadacz pojazdu mechanicznego informuje zakład ubezpieczeń o przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Przedmiotowe badanie techniczne uznaje się za normalne następstwo szkody i jego koszty pokrywa zakład ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia casco oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy.

Innymi słowy należy wskazać, że koszt dodatkowego obowiązkowego badania technicznego w wysokości 50 zł, dotyczący naprawy pojazdu pokrytej w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub ubezpieczenia AC, jest refundowany przez zakłady ubezpieczeń również w ramach tych ubezpieczeń. Warunkiem zwrotu kosztów jest przeprowadzenie naprawy, wykonanie badania na stacji diagnostycznej oraz przekazanie ubezpieczycielowi dowodu poniesienia kosztów dodatkowego badania technicznego pojazdu.


Wydawca
Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Redakcja
Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow
Rada redakcyjna: Krystyna Krawczyk, Aleksander Daszewski
Sekretarz redakcji: Urszula Borowiecka

(C)2016 Rzecznik Finansowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.