# 65

czerwiec 2016

ISSN 2353-8880

pobierz PDF Kalendarium

31.03.2016 – Rzecznik Finansowy zaprezentował opinii publicznej II część swojego Raportu „Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym”.

31.03.2016 -  Z inicjatywy Prezydenta RP został powołany Zespół Analiz Systemowych. Tworzą go przedstawiciele urzędów reprezentujących interesy obywateli w różnych obszarach: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Finansowego oraz Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej KPRP. Cykliczne spotkania Zespołu będą służyły analizowaniu zgłaszanych przez Polaków problemów i wypracowywaniu rozwiązań systemowych.

06.04.2016 - Rzecznik Finansowy publikuje Sprawozdanie za rok 2015. 318 tys. reklamacji złożyli klienci instytucji finansowych - wynika z ankiet zebranych po raz pierwszy przez Rzecznika Finansowego. A to dane, obejmujące tylko część ostatniego kwartału 2015 r.!

06.04.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział w spotkaniu poświęconym likwidacji szkód komunikacyjnych według uregulowań niemieckiego rynku ubezpieczeniowego, zorganizowanym przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

13.04.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział w Konferencji Naukowej pt. „Globalne i narodowe bezpieczeństwo finansowe”, zorganizowanej przez Katedrę Ekonomii i Polityki Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

20.04.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział w II Banking Profitability Forum, zorganizowanym przez Bonnier Business Polska, wydawcę dziennika „Puls Biznesu” oraz Bankier.pl 

21.04.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział w seminarium naukowym pt. „Kolizje interesów na rynku usług finansowych oraz sposoby ich usuwania”, zorganizowanym w ramach współpracy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, przy wsparciu Urzędu komisji Nadzoru Finansowego.

25.04.2016 - Rzecznik Finansowy chce lepszej ochrony poszkodowanych w wypadkach. Przynajmniej 1,5 mld zł rocznie przepływa przez rachunki tzw. kancelarii odszkodowawczych. Problem w tym, że nikt nie kontroluje tego coraz ważniejszego segmentu rynku. Dlatego co pewien czas media donoszą o nierzetelnych pełnomocnikach, którzy „znikają" z pieniędzmi klientów. Żeby uniknąć takich sytuacji, Rzecznik Finansowy postuluje uregulowanie zawodu doradcy odszkodowawczego.

27.04.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział w konferencji pt. „Emerytury kapitałowe dla ludzi i gospodarki – od potencjału do benefitów”, zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych oraz CFA Society Poland.

9-10.05.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział oraz wygłosił referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Aktualne problemy odpowiedzialności odszkodowawczej banków”, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Bankowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

11.05.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział w V edycji Kongresu Sektora Pożyczkowego, zorganizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych
w Polsce.

16.05.2016 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział oraz wygłosili referat na spotkaniu pod hasłem „Rozstrzyganie sporów w sprawach konsumenckich”, które zorganizowane zostało przez delegaturę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu dla powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów oraz przedstawicieli Federacji Konsumentów.

16.05.2016 - W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien proporcjonalnie obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu. Taka jest wspólna interpretacja przepisów ustawy o kredycie konsumenckim Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

18.05.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział oraz wygłosił referat na X Forum Assistance, które odbywało się pod hasłem „Bancassurance – trendy i perspektywy rozwoju. Polska na tle innych rynków europejskich”, zorganizowane przez Związek Banków Polskich oraz Europ Assistance Polska.

19.05.2016 – Rzecznik Finansowy, na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wziął udział w posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju pod tytułem „Polityka społeczna po ćwierćwieczu przemian: solidarność, inwestycje społeczne, współodpowiedzialność”.

19.05.2016 - Ubezpieczyciele powinni zwracać poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych uzasadnione i celowe wydatki na koszty leczenia i rehabilitacji niefinansowane ze środków publicznych – wynika z sentencji uchwały Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów wydanej w odpowiedzi na wniosek Rzecznika Finansowego.

19-20.05.2016 - Przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego wziął udział oraz wygłosił referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Bezpieczeństwo i ochrona klienta na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – perspektywy”, zorganizowanej we Wrocławiu przez Instytut nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz działające przy nim Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN”.

20.05.2016 - Rzecznik Finansowy wydał kolejny istotny pogląd w postępowaniu sądowym dotyczącym dowolnego ustalania oprocentowania „kredytu frankowego” przez bank. Tym razem wsparł grupę ponad 1200 konsumentów, reprezentowanych przez warszawskiego Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

25.05.2016 – W siedzibie Rzecznika Finansowego odbyło się spotkanie z ekspertami BEUC – Europejskiej Organizacji Konsumenckiej, na którym przedstawiono kompetencje i zasady funkcjonowania Rzecznika Finansowego, jako instytucji, której zadaniem jest poprawa sytuacji konsumentów na rynku usług finansowych. Spotkanie odbyło się w ramach organizowanych przez Federacje Konsumentów spotkań ekspertów z organizacji konsumenckich z państ regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

02.06.2016 - Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział w spotkaniu Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów, zorganizowanym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8-10.06.2016 – Przedstawiciele Biura Rzecznika Finansowego wzięli udział w XIX Kongresie Brokerów, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.


Wydawca
Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Redakcja
Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow
Rada redakcyjna: Krystyna Krawczyk, Aleksander Daszewski
Sekretarz redakcji: Urszula Borowiecka

(C)2016 Rzecznik Finansowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.