# 65

czerwiec 2016

ISSN 2353-8880

pobierz PDF Informacja o XV edycji Konkursu Rzecznika Finansowego, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Gazety Ubezpieczeniowej na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką
i podyplomową

Piotr Budzianowski	3 czerwca 2016 r. w siedzibie Rzecznika Finansowego, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w XV edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Konkurs został zainicjowany w 1998 r. przez Rzecznika Ubezpieczonych. Tematyka prac konkursowych w pierwszej edycji dotyczyła głównie ochrony konsumenta na polskim rynku ubezpieczeń. Od 2000 r. organizatorami Konkursu w nowej, rozszerzonej formule są: Rzecznik Ubezpieczonych (obecnie Rzecznik Finansowy), który sprawuje opiekę merytoryczną i organizuje prace Jury, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, wspierająca Konkurs od strony organizacyjnej, w szczególności poprzez pozyskiwanie środków na nagrody oraz Gazeta Ubezpieczeniowa, która jest medialnym patronem tego przedsięwzięcia. Promuje ona ideę konkursu, szeroko relacjonując przebieg prac Jury, a także drukując na swoich łamach fragmenty nagrodzonych prac. W piętnastu edycjach Konkursu zgłoszonych zostało ponad 630 prac, z czego nagrodzono i wyróżniono ponad 240.

Na XV edycję Konkursu wpłynęło łącznie 43 prace, a Konkurs swoim zakresem objął cztery kategorie prac: doktorskie, magisterskie, licencjackie i podyplomowe.
Prace konkursowe pochodziły z wielu ośrodków akademickich. Były to m.in.: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Akademia Leona Koźmińskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu.

Jury, złożone z wybitnych przedstawicieli polskiej nauki, a także praktyków, oceniało prace w odrębnych kategoriach.
Jury, pod przewodnictwem dr. Stanisława Rogowskiego, przyznało pięć nagród w kategorii prac doktorskich, cztery w kategorii prac magisterskich, jedną w kategorii prac licencjackich oraz jedną w kategorii prac podyplomowych. Dodatkowo Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Przewodniczący Jury, Członkowie Jury oraz Związek Banków Polskich przyznali indywidualne wyróżnienia, za prace, które osiągnęły wysoki poziom punktacji i zawierały interesujące ujęcie ważnej problematyki.

2016


W kategorii prac doktorskich kolejno zajęli:
I miejsce (2 prace ex aequo)dr Joanna Iwko za pracę pt. „Model oceny jakości usług ubezpieczeniowych na polskim rynku”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Wanda
Ronka-Chmielowiec
. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym
we Wrocławiu.
oraz
dr Anna Napiórkowska za pracę pt. „Granice ochrony pracownika w razie czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz. Praca została napisana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
II miejsce (2 prace ex aequo)dr Joanna Ceglarska-Jóźwiak za pracę pt. „Niezdolność do pracy w powszechnym ubezpieczeniu rentowym”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Teresa Bińczycka-Majewska. Praca została napisana na Uniwersytecie Łódzkim
oraz
dr Filip Przydróżny za pracę pt. „Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
III miejscedr Tomasz Lasocki za pracę pt. „Tytuł do powszechnego ubezpieczenia społecznego jako konstrukcja podmiotowego prawa do zabezpieczenia społecznego”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska. Praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.
W kategorii prac magisterskich kolejno zajęli:
I miejscemgr Łukasz Szwedo za pracę pt. „Systemy emerytalne w koncepcji państwa dobrobytu i ich ewolucja”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Teresa H. Bednarczyk. Praca została napisana na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
II miejscemgr Patrycja Kwiek za pracę pt. „Ocena nowej metody szacowania rezerw szkód brutto – metody double chain-ladder”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
III miejsce (2 prace ex aequo)mgr Karolina Matyjaszczyk za pracę pt. „Koncepcje zmian systemu emerytalnego w kontekście sytuacji demograficznej w Polsce”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Aniela Dylus. Praca została napisana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
oraz
mgr Agata Sadowska za pracę pt. „Wpływ zakazu różnicowania składek ze względu na płeć na wysokość składki w ubezpieczeniach na życie”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
W kategorii prac licencjackich:
I miejsceJoanna Staniek za pracę pt. „Implementacja zasady równości płci
w ubezpieczeniach gospodarczych
”. Promotorem pracy jest dr Magdalena Osak. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
W kategorii prac podyplomowych:
II miejsce Dawid Rydzyński za pracę pt. „Wybór grupy docelowej a działania w zakresie marketingu i public relations towarzystwa ubezpieczeniowego – na przykładzie Concordia Polska TUW i WTUŻiR Concordia Capital S.A. w latach 2013-2014”. Promotorem pracy jest dr Krzysztof Łyskawa. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Ponadto Przewodniczący Jury, Prezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej, Jury Konkursu, a także Związek Banków Polskich przyznali wyróżnienia.
Wyróżnienie Przewodniczącego Jury otrzymał Pan Zbigniew Rzepkowski za pracę podyplomową pt. „Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w praktyce zakładów ubezpieczeń”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Romuald Holly. Praca została napisana w Szkole Głównej Handlowej.
Wyróżnienie Prezesa Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej otrzymał Pan Wojciech Gałamon za pracę magisterską pt. „Charakter świadczenia ubezpieczyciela”. Promotorem pracy jest dr hab. Magdalena Szczepańska. Praca została napisana na Uniwersytecie Warszawskim.
Wyróżnienie Jury Konkursu otrzymała Pani Patrycja Jarus za pracę podyplomową pt. „Mediacja w ubezpieczeniach gospodarczych”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Jacek Lisowski. Praca została napisana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Wyróżnienie Związku Banków Polskich otrzymała Pani Daria Świderska za pracę magisterską pt. „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawców majątkowych w Polsce”. Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Stanisław Wieteska. Praca została napisana na Uniwersytecie Łódzkim.
Na uroczystość wręczenia nagród przybyli laureaci wraz z promotorami, członkowie Jury, przedstawiciele instytucji i firm wspierających Konkurs. Przybyli goście zostali uroczyście powitani przez organizatorów Konkursu.
O wręczenie dyplomów i nagród zostali poproszeni Członkowie Jury, przedstawiciele sponsorów i instytucji wspierających Konkurs. Każdy laureat otrzymał również nagrody książkowe, ufundowane przez wydawnictwa branżowe: Wydawnictwo C.H. BECK i Wydawnictwo Poltext.

Ponadto Konkurs finansowo wsparły: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych,  MetLife, Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Związek Banków Polskich, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Spotkanie było doskonałą okazją do poznania się laureatów i ich promotorów z organizatorami i sponsorami Konkursu, co mamy nadzieję, będzie owocne dla wszystkich i stworzy okazję do podjęcia przez nich współpracy.
Uroczystość, która przebiegała w przyjemnej i serdecznej atmosferze, zakończyły gratulacje i symboliczna lampka szampana.
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Konkursu (2016/2017). Regulaminy i inne informacje znajdziecie Państwo już wkrótce na stronie internetowej Rzecznika Finansowego – www.rf.gov.pl – w zakładce Nasze inicjatywy.

INSTYTUCJE I FIRMY WSPIERAJĄCE XV EDYCJĘ KONKURSU

2016


Wydawca
Rzecznik Finansowy
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa

Redakcja
Redaktor naczelna: Aleksandra Wiktorow
Rada redakcyjna: Krystyna Krawczyk, Aleksander Daszewski
Sekretarz redakcji: Urszula Borowiecka

(C)2016 Rzecznik Finansowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.